Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Мая Борисова Чипева, Департамент по спорт

зала 2, Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема „Иновативни адаптационни модели за специализирана бегова издръжливост в учебно-спортния процес“, разработен от доц. д-р Мая Борисова Чипева, за присъждане на научната степен „доктор на науките” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)

 

Председател на научното жури: проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова – СУ „Св. Климент Охридски”

 

 

Рецензии:

 

Становища: