Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Венцислав Димов Димов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Факултет по журналистика и масова комуникация, ул. Московска 49, зала 29

Защита на докторска дисертация на тема: „Медийна музика. Звукозаписана и медийно (ре)продуцирана музика от България” за присъждане на научна степен „доктор на науките” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика-Медийна музика).

Председател на научното жури: доц. д-р Вяра Ангелова

Автореферат

Рецензии

проф. дизк Розмари Стателова

проф. дфн Иван Стефанов

проф. д-р Иванка Влаева

Становища

проф. дсн Снежанка Попова

проф. дсн Ивайло Дичев

проф. д-р Тодор Киров

доц. д-р Вяра Ангелова