Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Огнян Борисов Христов – Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на доц. д-р Огнян Борисов Христов на тема “Алгебрични, аналитични и геометрични изследвания върху някои крайно- и безкрайномерни Хамилтонови системи” за присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика, научна специалност „Диференциални уравнения“.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Ангел Живков

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: