Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Нели Тодорова Тинчева-Георгиева, Факултет по класически и нови филологии

Втора заседателна зала - Ректорат на СУ.

Защита на дисертационния труд на доц. д-р Нели Тодорова Тинчева-Георгиева на тема: А multi-process cognitive model for investigating text and discourse (Многопроцесен когнитивен модел за изследване на текст и дискурс)“ за присъждане на научна степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Германски езици (Лингвистика на текста и анализ на дискурса – английски език)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Росица Филипова Ишпекова

 

Автореферат BG / EN

Рецензии:

  • Проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – BG , EN
  • Проф. д-р Дияна Димитрова Янкова – BG , EN
  • Проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – BG , EN

 

Становища:

  • Проф. д.ф.н. Красимира Славчева Алексова – BG , EN
  • Проф. д-р Петя Начева Осенова – BG , EN
  • Доц. д-р Росица Филипова Ишпекова – BG , EN
  • Доц. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева – BG , EN

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Англицистика и американистика, каб. 167, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

Защитата ще се състои на 12 юни 2023 г., 14.00 ч. във Втора заседателна зала на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15.