Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Иван Минчев Минчев, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе онлайн на адрес: https://discord.gg/hrEkRkn
Инструкция за вписване може да намерите тук .

Защита на докторска дисертация на доц. д-р Иван Минчев Минчев на тема „Геометрия на кватернионно-контактните многообразия и проблем на Ямабе“ за присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика (Геометрия).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Симеон Замковой.

Документи на български език

Автореферат

Рецензии:

чл.-кор. проф. дмн Олег Мушкаров

проф. дмн Йохан Давидов

доц. д-р Георги Ганчев

 

Становища:

проф. дмн Манчо Манев

проф. д-р Величка Милушева

доц. д-р Симеон Замковой

доц. д-р Юлиан Цанков

 

Документи на английски език

Автореферат

Рецензии:

чл.-кор. проф. дмн Олег Мушкаров

проф. дмн Йохан Давидов

доц. д-р Георги Ганчев

 

Становища:

проф. дмн Манчо Манев

проф. д-р Величка Милушева

доц. д-р Симеон Замковой

доц. д-р Юлиан Цанков