Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Следдипломно обучение и квалификация

   

Следдипломно обучение и преквалификация
За контакти: Анелия Георгиева
инспектор СДК
телефон: 9308 351; 987 10 46
e-mail: amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg
Курсовете са предназначени за лица със степен бакалавър или магистър.
Срок на обучение 1 година, задочна форма.
Приемът на документи се извършва за зимна и лятна сесия:

------СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“

 

 

 

За кого е предназначено обучението? Обучението в СДК „Педагогическа психология“ предоставя отлични възможности за придобиване на нова и допълнителна квалификация в областта на психологията на образованието. Това обучение е предназначено за студенти и дипломирани специалисти от всички образователно-квалификационни степени (бакалавър, магистър, доктор), които биха искали да работят в социално-образователен контекст.

 

Цели на обучението. В рамките на СДК „Педагогическа психология“ се подготвят специалисти, които да бъдат професионално компетентни да се грижат за психичното здраве на ученици, учители, родители, да разпознават и да съдействат за преодоляване на временни затруднения в социално-личностното, когнитивно-интелектуалното, мотивационно-емоционалното развитие, да консултират при възникнали трудности от различен характер (вътрешно личностен, междуличностен, социален, образователен).

 

Организация на учебния процес. СДК „Педагогическа психология“ предлага ефективно и качествено едногодишно обучение, което се реализира от високо квалифицирани и утвърдени преподаватели от СУ «Свети Климент Охридски». Учебните занятия са само съботно-неделни и са разпределени в два учебни семестъра. Изпитите се полагат в рамките на две изпитни сесии – зимна и лятна. В хода на обучението се представят и обсъждат актуални теми в такива важни научни области с изразена приложно-практическа насоченост като: Педагогическа психология; Психология на личността; Мотивация за учене и саморегулация на поведението; Социално-психологически аспекти на общуването в училище; Психология на класната стая; Работа и подкрепа на ученици със специални образователни потребности; Справяне със стреса в учителската професия. Обучението приключва със защита на дипломен проект, а участниците получават свидетелство за придобита допълнителна професионална квалификация по „Педагогическа психология“, като се присъждат и съответните кредити.

 

Професионална реализация. СДК „Педагогическа психология“ дава нова и допълнителна квалификация в помощ на психолози, педагози, социални работници, педагогически съветници, ресурсни учители в училище, учители по психология, философия и др., специалисти, работещи в различни социално-образователни институции. Завършилите следдипломната квалификация могат да работят в училища, образователни, ресурсни, психологически и педагогически центрове, както и в социално-образователни институции, предлагайки специализирани грижи и психологическа помощ на ученици, учители, родители.

 

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за уч. 2020-21 г.

 

 

Дати за прием на документи

 

 

8 септември - 2 октомври 2020 г.

 

 

Електронен прием на документи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лице за контакт

 

 

 

 

Служебни тел. за връзка

 

 

  • 02/ 9871 046
  • 02/ 9308 351

 

 

Необходими документи

 

 

  • Молба със свободен текст до Декана на Философския факултет в СУ „Св. Кл. Охридски“ за включване в обучение в СДК „Педагогическа психология“ (за уч. 2020-21 г.)
  • Ксерокопие от диплома за завършена образователна степен (бакалавър/ магистър)
  • Трите имена, точен адрес, имейл-адрес, телефон за обратна връзка с кандидата

 

 

Такси. Срокове за плащане

 

 

  • Таксите на одобрените за обучението кандидати задължително се заплащат до 30 октомври 2020 г.

 

 

Форма и начало на учебните занятия

 

 

7 ноември 2020 г.

 

  • Ако обстоятелствата позволяват, занятията ще бъдат присъствени.
  • В случай, че това е невъзможно, обучението в СДК „Педагогическа психология“ ще бъде дистанционно.

 

 

 

Квалификационни курсове по:
Социална и юридическа психология
• Юридическа психология (30 часа лекции)
• Социална психология на масовото поведение (30 часа лекции)
• Психология на девиантното поведение (30 часа лекции)
• Етнопсихология (30 часа лекции)
• Организирана престъпност: история и съвременни тенденции (30 часа лекции)
• Психология на всекидневието (30 часа лекции)
Трудова и организационна психология
• Психология на труда (20 часа лекции)
• Управление на персонала (20 часа лекции)
• Психология на търговията и рекламата (20 часа лекции)
• Организационно развитие (20 часа лекции)
• Организационно поведение (20 часа лекции)
• Потребителско поведение (20 часа лекции)
КУРС „ОСНОВИ НА ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПРАКТИКА С ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА”
В съдържанието на програмата са включени два базисни компонента: въвеждане на теоретична рамка и предоставяне на възможност за практическа работа. Поставя се акцент върху усвояването на практическото разбиране на човешкото поведение.
• Програмата запознава с основите на психоаналитичната психотерапия. Въвежда принципни схващания, с които борави психоаналитичната парадигма, като несъзнавани процеси, вътрешни конфликти, трансфер, контратрансфер, съпротиви, защити и др. Дава базисни знания и умения за овладяване на психоаналитичната техника, за разбиране и оценка на вътрешната динамика и личностовата организация при пациента и за изграждане на формулировка на случай.
• Програмата въвежда етапите в детското развитие и развитието на възрастните през психоаналитичната парадигма. На база възрастовата специфика на пациента разглежда особеностите на психоаналитичната техника като адресирана към: терапевтична работа/консултиране за възрастни пациенти, деца, родители, семейства.
ПРОГРАМАТА Е СТРУКТУРИРАНА В ТЕОРЕТИЧНА И КЛИНИЧНА ЧАСТ
Основни курсове, включени в програмата:
• Психоаналитичната техника и рамка;
• Взаимоотношения в терапевтичния процес;
• Развитие и психопатология;
• Неопсихоаналитични теории за развитието на възрастните;
• Загуба, скръб и траур в развитието;
• Формиране на символи и символизация;
• Интерпретиране на сънища;
• Аналитичната техника при работа с деца и с родители;
• Аналитична психотерапия при юноши;
• Арттехники в детска и юношеска възраст;
• Суицидни рискове и кризи при деца и юноши;
• Приложение на психоаналитичния метод;
• Участие в поредица от психоаналитични семинари във Фондация "Асоциация Анимус".
Програмата може да бъде видоизменена и допълнена
В рамките на протичане на програмата специализантите ще участват в клиничната работа на Център за възстановяване, консултиране и психотерапия. По време на задължителния стаж към програмата ще имат възможност да поемат случаи за консултация и психотерапия. Ще бъде предоставена групова супервизия за работа по случай, както и участие в групи за клинично обсъждане на работата с пациенти. Клиничният стаж е насочен към подпомагане на специализантите преди всичко да наблюдават клиничната ситуация, да я обсъждат и интерпретират, използвайки инструменти на психоанализата и да разбират функционирането на психиката. Програмата ще се провежда от преподаватели от Софийския Университет, преподаватели от Фондация "Асоциация Анимус", психоаналитици и детски психо-терапевти от Англия, Франция и Холандия.
Следдипломната квалификация е предназначена за лица, завършили бакалавърска и магистърска степен по психология, клинична психология, клинична-социална работа, социални дейности, медицина и др.
Продължителността на програмата е двугодишна (4 семестъра) редовна форма на обучение Основни цели и задачи, които са поставени в тази програма са:
Въвежда базисни теоретични знания по психоаналитична психотерапия;
Дава възможност за практикуване на психоаналитична психотерапия под супервизия;
Дава основни знания и умения за овладяване на психоаналитичната техника, за разбиране и организация при пациента и за изграждане на формулировка по случай; възможности за обсъждане и интерпретация, психоаналитична практика и психотерапия;
Участие във всички регулярни, клинични семинари във Фондация "Асоциация Анимус";
Възможност за допълнително участие в интензивни клинико-теоретични семинари с опитни психоаналитици и детски психотерапевти от Англия, Франция и Холандия;
Срок за подаване на документи за академичната година:
от 1 август до 30 септември
Фондация "Асоциация Анимус"
Център за възстановяване, консултиране и психотерапия
За контакти:
Фондация "Асоциация Анимус"
София 1000, ул "Екзарх Йосиф" № 85
Мария Енева
Радостина Белчева
тел: 02/ 983 53 05, 983 52 05
е-мейл: animus@animusassociation.org
http://www.animusassociation.org/sleddiplomna.html
Предложения за курсове за СДК за завършили бакалавърска и магистърска степен за повишаване на квалификацията
от доц. дфн Иванка Мавродиева, ФФ, СУ
Курс

Убеждаваща комуникация
В курса акцентът се поставя върху комуникативните, реторичните и организационните аспекти при подготовката и осъществяването на делови разговори, заседания, конференции, семинари, инструктажи, брифинги; интервюта за работа; презентации. Курсистът след приключване на курса ще знае основните норми и правила, които се прилагат в бизнес комуникацията; уместно и ефективно ще прилага комуникативни техники и похвати в различни ситуации в бизнеса. Завършилите курса трябва да могат да се справят успешно с устни и писмени изяви в делови среди. В курса е постигнат баланс между теоретичните знания и практическите занимания под формата на семинари, ролеви и симулативни игри, в които са представени ситуации от области като мениджмънт и комуникации.
Курс
Ефективно поведение в медиите и в ПР събития
В курса фокусът е върху комуникативните, реторическите и организационните аспекти при презентации и поведение в медийното и публичното пространство и др. След преминаването на курса курсистът ще усвои умения следните области: теоретични познания за комуникацията, знания и умения в областта на медиите и знания и умения за ефективно поведение в медиите и по време на ПР събития. Курсистът ще знае основните закономерности, норми и правила, които се прилагат в медийната и публичната комуникация; уместно и ефективно ще прилага комуникативни техники и похвати и реторични фигури в различни ситуации. Завършилите курса трябва да могат да се справят успешно с устни изяви в медиите и пред различни публики. В курса се използват ролеви и симулативни игри, в които са представени ситуации от области като медии и връзки с обществеността.
Курс
Онлайн редактиране и уебписане в социалните мрежи и медии
Курсът има практическа насоченост и има за цел да информира на особеностите за писането в интернет от поколението Уеб 2.0 и за подготовката на постове, за редактирането им. В курса са включени тренинги за усъвършенстване на уменията за подготовка на постове в блогове, на статии в електронни списания и в онлайн издания. Предвижда се развиване на умения за участието във виртуални форуми и за анализ на ефективността от участието в тях. В курса се правят практически занятия при наличие на компютърна техника и интернет.
Двудневен курс – 15 ч. ,1 кредит
Аргументация. Дебати. Преговори
Преподавател: Проф. дфн Донка Александрова,катедра „Реторика”, Философски факултет
Анотация: Предложеният кратък теоретико-практически курс си поставя за цел да предостави на желаещите слушатели знания и умения в областта на реториката и теорията на аргументацията: Да ги запознае с инструментариум за рационална дискусия; Да анализират и участват в политически дебати и полемика; Да се запознаят с манипулативните техники (argumentum ad hominem, argumentum ad baculum, червената лисица и пр.); Да участват в практикум по водене на дебати и преговори в областта на бизнес- комуникацията, политиката и дипломацията.
Заниманията ще се водят в зала с аудиовизулна техника, позволяваща на участниците да самооценят данните и постиженията си в процеса и края на обучението.
Курс: СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ
Преподавател: Проф. ДПН Тодор Танев
Хорариум: 30 часа
Описание: Курсът е практически насочен. Включва (1) приложното обяснение на основните понятия от стратегическото управление, (2) въвеждането на принципите на стратегическо лидерство и (3) анализа на характерни случаи на стратегическо лидерство. Предназначен е за ръководители на средно равнище във всички сфери на обществения живот (образование, здравеопазване, култура и пр.), млади специалисти с предстоящо кариерно развитие в общественото управление и политиката, политолози, стопански ръководители и бизнесмени, средни и висши служители в публичната администрация, общественици и профсъюзни лидери, местни лидери, както и специалисти по национална сигурност и отбрана.
Разработване и изпълнение на проекти в публичния сектор
Преподавател: доц. д-р Татяна Томова
Хорариум: 30 ч.
Анотация: Курсът представя основните предизвикателства и методи за разработване, представяне, изпълнение и оценка на проектни предложения. Предназначен е за всички, които имат идеи за провеждане на дейности с обществена полза и търсят подкрепа, вкл. финансиране за осъществяването им. Курсът би бил особено полезен за мениджъри и за заети в секторите социални дейности, образование, здравеопазване и култура. Състои се от лекции и практически занимания, насочени към развитие на умения за проектни дейности.
Изработване на политики в Европейския съюз
Преподавател: доц. д-р Татяна Томова
Хорариум: 30 ч.
Анотация: Курсът представя основните институции на Европейския съюз с акцент върху участието и ролята на държавите-членки и техните представители в тях. Предназначен е за тези, които вече работят или имат намерение да работят в организациите на държавната и местната власт и в европейските институции. В резултат на обучението те ще развият своите знания за начина, по който се изработват и прилагат европейските политики и ще получат умения за представяне и включване на интереси и позиции в този процес.
ТЕНДЕНЦИИ В ЖЕНСКИЯТ САМОУБИЙСТВЕН ТЕРОРИЗЪМ
Лидер на курса:
Проф. дпн Татяна Дронзина
Кратка анотация
Този курс разглежда тероризма като предизвикателство пред сигурността, а самоубийствените мисии - като начин за постигане на цели от националния дневен ред и ефективен инструент за постигане на успех в конкуренцията за политически лоялности. Той се концентрира върху джендър аспектите и изследва мотивацията за предприемане на самоубийствени терористични актове на социално организационно и индивидуално равнище. Използват се различни обяснителни рамки, като се обръща внимание две основни: на теорията рационалния избор и на теориите за идентичността и идентификацията. Разгледани са случаите на самоубийствен тероризъм в Ливан, Шри Ланка, Турция, Чечения, Палестина, Ирак /Ал Кайда/.
За кого е предназначен курсът?
Курсът е предназначен за студенти от магистърската програма по международни отношения и сигурност към специалност политология и за всички, които се интересуват от тероризъм и справянето с него.
Предварителни изисквания Няма
Програма
1. Въведение: предистория, история, дефиниции на тероризма. Джендър и тероризъм.
2. Самоубийствен тероризъм: дефиниция и категории на анализа.
3. Обяснителни концепции: културалистки и рационалистки интерпретации
4. Мотивация: социално, организационно, индивидуално равнище
5. Случаи: Ливан
6. Случаи: Шри Ланка
7. Случаи: Чечения
8. Случаи: Турция
9. Случаи: Палестина
10. Случаят Ирак (Ал Кайда)
11. Женският самоубийствен тероризъм: опит за джендър преосмисляне
Норми и стандарти
След успешното завършване на този курс, студентите ще придобият:
- Знания за историята и случаите на използване на женския самоубийствен тероризъм
- Знания за съществуващите обяснителни подходи и мотивации
- Умения за анализ на конкретни казуси на използване на женски самоубийствен тероризъмя
- Компетенции за идентифициране, анализ и оценка на тенденциите в изследванията на проблемите, свързани със социалните измерения на пола и насилието
- Компетенции да предлагат и анализират политики, насочени към намаляване на опасността от женския самоубийсвен тероризъм
КУРС ПО: ИНТЕРКУЛТУРНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Лидер на курса:
проф. дпн Татяна Александрова Дронзина
Продължителност на курса: 15 или 30 часа
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРСА: Студенти от магистърските програми на специалност Политология и за всички, които се стремят да разрешат конфликтите, с които се сблъскват, без насилие.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Няма
ЦЕЛИ:
- да дадат необходимите умения за практикуване на посредничество като инструмент за разрешаване на базирани на идентичност конфликти;
- да мотивират участниците да прилагат интеркултурно посредничество като начин не само за справяне с конфликти, но и за управление на разнообразието по мирен начин;
- да подготвят участниците така, че да могат да използват интеркултурното посредничество като инструмент за изграждане на отношения;
ФИЛОСОФИЯ: Този курс тръгва от следните общи принципи:
- всеки от нас има опит в интеркултурното посредничество; опитът на всеки е важен за всички участници в този курс;
- участниците учат не само от лектора, но и от другите и от собствения си опит
- интеркултурното посредничество се учи чрез правене;
- всяка култура и изработила механизми за посредничество; нашата задача е за изследваме до колко те могат да бъдат мостове между културите.
МЕТОДИКА: Този курс е изцяло базиран на интерактивни методи като дискусии в малки групи, работа в екипи, разглеждане на казуси, симулативни игри. Широко се използват новите информационни и комуникационни технологии като презентации, анализ на аудио и видео материали.
ОПИСАНИЕ: Този курс се състои от 8 единици. Всяка от тях има теоретичен и практически компонент. Колкото повече се приближаваме към края на курса, толкова практическият компонент се засилва.
ПРОГРАМА НА КУРСА: Програмата на курса е дадена по-долу по теми.
1. Посредничество: история, дефиниции, функции
2. Посредничество в мултикултурна среда
3. Комуникативни умения, необходими за успешно посредничество
4. Преговорни умения, необходими за успешното посредничество
5. Техники за посредничество
6. Роли на медиатора при интеркултурното посредничество.
7. Етика на интеркултурното посредничество
8. Организационни въпроси при организиране на посредническа институция