Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Европеистика

   
Untitled-1

Проф. Димитров е един от основателите на катедра „Европеистика“ в СУ, на катедра Социология в ЮЗУ, съосновател и председател на Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики (1994-2000). Социолог, доктор на науките. С него ще имате удоволствието да се срещнете още в първия семестър на своето обучение - той ще ви запознае с „Генезис на европейската модерност“.

 

Два пъти е бил Фулбрайтов стипендиант - в Чикагския университет и в университета Дж. Уошингтън, Вашинггон. Специализирал е историческа социология, европейски изследвания и управление на висшето образование в Германия, Холандия, Ирландия и Белгия. Участвал е в над 30 изследователски проекта, в повечето от които като ръководител. Бил е член на редколегията на международното списание Journal of Social Science Education (2006-2014). Носител на националната награда „Питагор“ за социани и хуманитарни науки през 2014 г. Най-важни негови публикации са сборниците „Европейкси цивилизационен процес“, „Политики за наука в Софийски университет“, „Механизмът за сътрудничество и проверка – споделена политическа безотговорност“.

Електронен адрес: georgi@phls.uni-sofia.bg

♦♦♦♦♦

Nelly

 

Проф. дпн Нели Огнянова е един от основателите и първият ръководител на катедра „Европеистика“ в СУ (1999-2007, 2011-2015). Юрист, доктор на науките, експерт по Медийно право. Ще ви запознае с дисциплини, свързани с медиите и информационната политика на ЕС като „Европейско медийно право“, „Нови медии и култура на участие“. Ръководител е на магистърската програма „Е-Европа“ към катедра „Европеистика“. Отговаря за задължителните стажове на студентите от специалността.

Участва във въвеждането на правото на ЕС в областта на медиите и електронните съобщения, ръководител и член на работни групи за създаването на уредбата на радиото и телевизията, киното и др. Работила е като член на два регулатора - медиен и за електронни съобщения, представител в Постоянния комитет за трансгранична телевизия, представител в Контактния комитет по Директивата за аудиовизуални медийни услуги към ЕК. Член на Правния съвет на Президента на Републиката (2012- ). Член на Комисия за прилагане на Етичния кодекс на българските медии.

Електронен адрес:

nelly.ognyanova@gmail.com

ognjanova@phls.uni-sofia.bg

 

♦♦♦♦♦

Maria

 

Проф. д-р Мария Стойчева е титуляр на курсовете „Европейска културна идентичност“, „Социалнополитическа философия“ и други в специалност „Европеистика“. Била е заместник-декан на Философския факултет от 2008 до 2015 г. Ръководител е на магистърската програма „Европейски проекти“ към катедра „Европеистика“. Ръководител е на Жан Моне мрежа: ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ, КУЛТУРА, ОБМЕНИ И МНОГОЕЗИЧИЕ (https://jmonnetmst.wordpress.com/).

Електронен адрес:

stoicheva@vice-rector.uni-sofia.bg

stojchevap@phls.uni-sofia.bg

♦♦♦♦♦

Blagovest

 

Благовест Моллов e професор по английски език в катедра „Европеистика“, доктор на философските науки (логика). Завършил е англицистика и американистика, както и философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в Лийдс и Оксфорд (FCO/Chevening scholar). Води курсове по английски език, странознание (История и институции на Обединеното кралство), философия на езика, работа с академичен текст. Автор е на книгите Континентална философия: (островно-)аналитична перспектива; Епистемология и еристика: Въведение в съвременната британска историография; Формални подходи към алетичната модалност; Лекции по философия на езика; и Possibilia

Електронен адрес: bmollov@phls.uni-sofia.bg

 

♦♦♦♦♦

Photo Kaloyan Simeonov_21

Доц. дпн Калоян Симеонов е ръководител на катедра „Европеистика“, избран през 2015 г. Експерт, магистър по европейски изследвания от Колежа на Европа, Натолин (Полша) и магистър по международни икономически отношения от УНСС-София. Преподавател по „Социално-икономическо развитие на България след 1990 г.“, „Социално-икономическо развитие на държавите-членки след Римския договор“, „Икономически и паричен съюз“, „Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС“ и други.

 

Работил е в Министерство на финансите, администрацията на Министерски съвет и Комисията за финансов надзор в звената по европейски въпроси. Бил е преподавал и лектор в УНСС, НБУ, Центъра за европейски програми към Американския университет, Европейския институт по публична администрация, Института по публична администрация – София, Дипломатическия институт към Министерство на външните работи и други. Автор е на над 90 публикации в български и международни издания, включително като съавтор на учебник по "Европейска интеграция" и като автор на няколко монографии с европейска тематика. Член е на Екип Европа. Участвал е в проекти и мисии в Косово, северен Кипър, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Украйна, Турция, Азербайджан и други.

Електронен адрес: kaloos.simeonov@gmail.com

♦♦♦♦♦

Доц. дпн Мирела Велева - Ефтимова

Мирела Велкова Велева-Ефтимова е историк, доцент по история на европейската интеграция. В бакалавърската програма на катедра „Европеистика“ е титуляр на курсовете „История на Европа – XXв.“ и „История и теории на европейската интеграция“. Ръководител на МП Politics and Policies of the EU. Била е Жан Моне лектор по История на Източното разширяване на ЕС в периода 2012-1015. Специализирала е в Maastricht University (Холандия) и European University Institute (Италия).

 

♦♦♦♦♦

Rumi Kolarova

 

  • Доц. д-р Румяна Коларова

Доц. д-р Румяна Коларова е един от основателите на катедра „Европеистика“ в Софийски университет. Води курсове в различни специалности на университета - "Политология", "Европеистика", "Публична администрация", „Журналистика“.

Тя е доцент по сравнителна политология в СУ „Св. Климент Охридски”, ръководител на катедра „Политология”, ръководител на магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС” в катедра „Европеистика“. Специализирала е в Лондон (London School of Economics and Political Science), Ню Йорк (New School for Social Research) и Флоренция (European University Institute). Била е Жан Моне лектор по "Политически процес в ЕС" за периода 2001-2006 г.

Тя е председател на Управителния съвет на "Център за изследвания и политики за жените", член на Управителния съвет на Българската асоциация по политически науки. Има редица участия в академични проекти към Център "Роберт Шуман" EUI, Флоренция, Съвета на Европа, Чикагски университет, Оксфордски университет, Център за изучаване на конституционализма в Източна Европа.

Доц. д-р Коларова е автор на над 50 научни публикации и повече от 300 публикации в периодичния печат. Понастоящем е секретар по образование, наука и връзки с гражданското общество на Президента на Република България. В периода август 2014 – ноември 2014 г. е служебен министър на образованието и науката.

Електронен адрес: kolarova@phls.uni-sofia.bg

♦♦♦♦♦

Станислав Костов

Станислав Костов е доцент по Право на ЕС в катедра „Европеистика“ и в Юридическия факултет на СУ. Специализирал е в Маастрихт, Холандия и в Междууниверситетския център по правата на човека, София. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Актовете на Съда на Европейския съюз и техните правни последици”. Работил е в Изпълнителна агенция „Морска администрация”, където до 2006 г. заема длъжността „старши юрисконсулт”. От 2007 г. той е адвокат в Софийската адвокатска колегия. През периода 2009 г. – 2010 г. е член на Управителния съвет на Френско-българската търговска камара. От 2012 г. е член на Научно-методическия център към Висшия адвокатски съвет. От 2015 г. е член на редакционната колегия на списание „Европейски правен преглед“.
Електронен адрес:
kostov.stanislav@gmail.com

 

♦♦♦♦♦

 

Nina Tsvetkova

Доц. д-р Николина Цветкова е дългогодишен преподавател по английски език, обучител на учители и автор на редица учебници и помагала за изучаване на английски език. В катедра „Европеистика“ преподава специализиран английски език, проектна терминология и междукултурни взаимодействия.

 

Научните й интереси са предимно в полето на междукултурното учене и изграждането на междукултурна комуникативна компетентност, теория и практика на подхода CLIL, електронно и дистанционно обучение, методика на езиковото обучение, интернационализация и европеизация на образованието.

Електронен адрес: ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

 

♦♦♦♦♦

Vihar Georgiev

 

Гл. ас. д-р. Вихър Георгиев е юрист, преподавател по „Политики на ЕС – практикум“, „Политики в правосъдието и вътрешните работи“ и „Прилагане правото на ЕС“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Процедури за осъще-ствяване на изпълнителните правомощия на Европейската комисия“. Специализирал е история на европейската интеграция в Палацки университет, Чешка република. Има над 20 публикации относно институционалния механизъм на ЕС, имиграционната политика и политиката за сигурност на границите на ЕС. Преподава и в Института за публична администрация – София и Дипломатическия институт към МВнР. Към момента, освен академичен преподавател, той е и ръководител на проекти и консултант в областта на административната реформа и управлението на средствата от ЕС. Работил е по проекти на Европейската комисия, Европейския парламент, Администрацията на Министерски съвет, Сметната плата, НОИ, НЗОК, НСИ, ИА „ГИТ“, общини. Член е на Европейската университетска асоциация за европейски изследвания (UACES) и е референт за списанията Journal of European Public Policy и European Security.

Електронен адрес: vihar.georgiev@gmail.com

♦♦♦♦♦

 

Гл. ас. д-р Даниела Дечева

Гл. ас. д-р Даниела Дечева преподава в катедра „Европеистика“ от 2002 г. Води курсовете „Терминология - немски език“, „Странознание (история и култура) на немскоезичните страни“ и „Европейска култура на ХХ в“. Специализирала е в Хамбург, Йена, Залцбург, Лихтенщайн. Координатор на катедрата по програма Еразъм+ и по провеждането на задължителни стажове на студентите от специалността.

Електронен адрес:

daniela.decheva@gmail.com

dndecheva@phls.uni-sofia.bg

 

♦♦♦♦♦

photo_D.Karaasenova

Гл. ас. д-р Десислава Караасенова преподава специализиран английски език и терминология на институциите на ЕС. Работила е като писмен преводач в Съвета на Европейския съюз в Брюксел (английски/френски език). Изследователските и интереси са в областите: интернационализация на висшето образование, транснационална академична мобилност, междукултурни взаимодействия, междукултурна комуникативна компетентност. Защитава докторска дисертация на тема Cultural dimensions of academic mobility: the case of Bulgarian Fulbright fellows. Участвала е в редица проекти: Promoting intercultural competence in translators (Erasmus+), Overcoming European Divides (Allianz Cultural Foundation), Which Europe in a globalized world? (Allianz Cultural Foundation), How to strengthen democracy in Europe? (Allianz Cultural Foundation), Future 4EU (University of Liege), Европейски перспективи на висшето образование в контекста на новия програмен период (СУ), Европа започва в училище - образи и послания в български учебници (СУ). Специализирала е в Маастрихт, Мюнхен, Барселона, Милано, Будапеща, Варшава, Краков, Катовице

Електронен адрес:

dkaraasenova@phls.uni-sofia.bg

 

♦♦♦♦♦

  • Гл. ас. д-р Радостина Захариева

Гл. ас д-р Радостина Захариева е преподавател по френски език в катедра „Европеистика“, д-р по филология (общо и сравнително езикознание). Завършила е френска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ с втора специалност румънска филология. Има и магистърска степен по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление в София и от Университета в Нант, Франция. Води курсове в бакалавърската степен по специализирана лексика и по терминология на европейските институции. Кредитен координатор е по програма „Еразъм +” за катедра „Европеистика“. В магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ e титуляр на курсовете „Терминология и аналитични умения – френски език“, „Публично говорене и модериране – френски език“. Научните й интереси и публикации са в областта на съпоставителното езикознание, идиоматиката и лингвокултурологията.

Електронен адрес:

rzaharieva@phls.uni-sofia.bg

♦♦♦♦♦

Гл. ас. д-р Рая Райчева

Гл. ас. д-р Рая Райчева е преподавател по специализиран испански език и терминология на институциите на ЕС в катедра „Европеистика“. През 2015 г. защитава докторска дисертация по „Романски езици“ на тема „Аналитични средства за изразяване на каузалност в съвременния испански език“. Научните й интереси са в сферата на езикознанието, социолингвистиката, електронното обучение, специализирания, художествен и аудиовизуален превод.

 

Електронен адрес: r.raycheva@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

ГОСТ ПРЕПОДАВАТЕЛ:

Ингрид

 

Проф. д-р Ингрид Шикова е един от основателите на специалност „Европеистика“ в СУ, ръководител на катедрата (2007-2011) и кръстник на випуските. Експерт в областта на политиките на ЕС. С нея ще се запознаете още във втори курс, когато ще ви преведе из сложната материя на „Политики на Европейския съюз“ и „Европейски програми и управление на проекти“.

Цялата си професионална кариера проф. д-р Шикова посвещава на европейската интеграция. Специализирала е в Колежа на Европа в Брюж, Белгия, Университета в Лимерик, Ирландия, Холандския икономически институт в Ротердам, Кралския институт за международни отношения в Лондон и др. Била е директор на Центъра за европейски изследвания и на Информационния център на Европейския съюз, както и съветник в Представителството на Европейската комисия. Член е на Екип Европа. Носител на Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Електронен адрес:

ingridshikova1@gmail.com

shikova@phls.uni-sofia.bg

♦♦♦♦♦