Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Кореистика

   

Ръководител на катедра "Кореистика"

Доц. д-р Яна Манчева

приемно време:

  • понеделник - от 14.30 до 16.30 ч., каб. 132

e-mail: jmancheva@uni-sofia.bg

website на катедра "Кореистика"

 

Година на основаване: 1995 г.
Година на обособяване като самостоятелна катедра: 2010 г.

Специалност Кореистика е открита през 1995 г. по нициатива на покойния проф. дфн Александър Федотов, проф. д-р Светла Къртева и проф. д-р Куон Джин Чой. От пролетта на 2010 г. с решение на Академичния съвет на Софийския университет, специалността се обособява като самостоятелна катедра.

Специалност Кореистика предлага три образователно-квалификационни степени – бакалавърска, магистърска и докторска. Учебният план включва както теоретични, така и дисциплини с практическа насоченост. Обучението е съобразено с нуждите на филологическото образование и подготвя специалисти, владеещи писмено и говоримо корейски език със задълбочени познания върху историята, културата и литературата в региона като едновременно с тясната специализация в областта на кореистиката предоставя възможност за натрупване на експертно знание и компетенции върху Източноазиатския ареал в цялото му многообразие. Завършилите специалност Кореистика могат да намерят професионална реализация в различни сфери на културния, стопанския и обществения живот на страната.

По време на обучението си студентите имат възможността да участват в богатия академичен и културен живот на специалността. Ежегодният календар на специалността включва разнообразни събития, които предоставят възможност на обучаващите се да придобият допълнителни компетенции и умения, необходими за професионалната им реализация.

Специалност Кореистика притежава самостоятелно крило в сградата на Центъра за източни култури и езици. Към специалността съществува Семинарна библиотека, чийто фонд наброява няколко хиляди тома научна и художествена литература по кореистика.

Студентите с високи академични постижения имат шанс да провеждат краткосрочни и дългосрочни специализации в Република Корея и да участват в обменни програми в различни университети в Европа.

 

Магистърска програма "Общество и култура на Корея" - програмата предоставя на студентите възможност да задълбочат знанията си относно динамично развиващите се обществени, политически и икономически процеси на Корейския полуостров както и да натрупат научноизследователска експертиза върху целия регион на Източна Азия. Студентите, завършили програмата "Общество и култура на Корея", придобиват високо ниво на владеене на корейски език, преводачески и консултантски умения, компетентности в областта на общата и частната политология, история, културология, социология, икономика и т.н.

Докторска степен - специалност Кореистика подготвя специалисти на докторско ниво, които да участват в академичния процес в СУ "Св. Климент Охридски" и в други средни и висши учебни заведения.

 

В катедра "Кореистика" работят осем щатни преподаватели (четирима от които хабилитирани) и един гост-лектор от Република Корея. Някои дисциплини се водят от хонорувани преподаватели, включително докторанти кореисти.

Доц. д-р Яна Манчева – ръководител на катедра "Кореистика", възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по теория и история на културата. Специализирала в Академията по кореистика в Република Корея и Cité de la musique в Париж. Преподава дисциплините практически корейски език, синокорейска йероглифика, изкуство и култура на съвременна Корея, изкуство и култура на традиционна Корея, религиозни и философски учения в Корея и др. Автор на монографията "Ролята на учените в културния и политически живот на традиционна Корея" и на учебник по сино-корейска йероглифика.

Проф. д-р Светла Къртева – ръководител на магистърската програма "Общество и култура на Корея", защитила докторска дисертация по сравнително алтайско езикознание, професор по сравнителна алтайска и корейска литература и култура в СУ "Св. Кл. Охридски". Преподава дисциплините фонетика и лексикология на корейския език, увод в корейското и алтайското езикознание, морфология на корейския език, увод в теорията и практиката на превода, социолингвистика, история и култура на номадските народи в Централна Азия, шаманизмът в Централна Азия и Корея, академично писане, културно-исторически връзки между Източна и Централна Азия. Автор на голям брой научни трудове, учебни помагала, редактор на сборници и ръководител на няколко международни и национални проекти. Ръководила катедра "Кореистика" от 2010 до 2019 г.

Доц. д-р Ирина Сотирова възпитаник на специалността, защитила докторска дисертация по корейски фолклор. Специализирала е в няколко университета в Сеул, Република Корея. Преподава сино-корейска йероглифика, история на корейското писмо, религиозни и философски учения в Корея и др. Автор на монографията "Митът за Тнагун и формирането на корейската национална идентичност", превела значителния историографски паметник "Истории и легенди за Трите корейски царства" и автор на учебник по сино-корейска йероглифика. Ръководител на катедра "Кореистика" в периода 2019 – 2023 г.

Доц. д-р Яница Иванова – възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по литературознание. Специализирала е в няколко университета в Сеул, Република Корея и в университета "Ким Ир Сен" в Пхенян. Преподава практически корейски език, нова и най-нова корейска литература, корейска култура, компютърен корейски език, съвременна корейска литература, методика на обучението по корейски език. Автор на монографията "Процес на формиране на съвременната корейска поезия", преводач на съвременна корейска литература.

Гл. ас. д-р Мирослава Забуртова – възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по корейска култура. Специализирала е в няколко университета в Сеул, Република Корея. Преподава практически корейски език, синтаксис на корейския език, мултимедиен корейски език, дискусии и дебати на корейски език, анализ и превод на публицистични текстове, младежки култури, културата на хранене в Корея. Автор на книгата "Формиране на кулинарния вкус в Република Корея".

Гл. ас. д-р Райна Бенева – възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по теория и история на културата. Специализирала е в Академията по кореистика в Република Корея в университета "Ким Ир Сен" в Пхенян. Преподава практически корейски език, странознание, корейски обреден фолклор, стара история на Корея, корейски народни вярвания и шамански традиции, социо-политически и културни тенденции в КНДР, история и култура на Виетнам, стара история на Корея.

Гл. ас. д-р Светослава Пейчева-Пенчева възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по корейска литература, култура и религия. Преподава практически корейски език, религиозни и философски учения в Корея.

Д-р Ким Со-Ионг – гост лектор от Република Корея от 2005 г., а преди това - хоноруван преподавател. Защитила докторска дисертация по български език в СУ "Св. Кл. Охридски" София. Преподава практически корейски език, практика на превода, корейска култура, традиционна корейска музика Самулнори, специална корейска оперета Пхансори и др. Автор на учебни помагала, преводач на корейска литература, ръководила няколко големи международни проекти.

Гл. ас. д-р Ирина Шолева – възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по "Методи на преподаване на корейски език за чужденци" в университета "Ихуа", Република Корея, Сеул. Преподава практически корейски език.

 

Преподаватели