Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Китаистика

   

Ръководител на катедра "Китаистика"

Доц. д-р Евгений Кандиларов

приемно време:

  • понеделник - от 11.00 до 13.00 ч., каб. 31А

e-mail: ekandilarov@uni-sofia.bg

website на катедра "Китаистика"

 

Година на основаване: 1991 г.
Година на обособяване като самостоятелна катедра: 2018 г.

Катедра "Китаистика" се обособява като самостоятелно звено към Факултета по класически и нови филологии на СУ "Св. Климент Охридски" през 2018 г. Специалността Китаистика е създадена през 1991 г., а началото на преподаването на китайски език в Софийския университет "Св. Климент Охридски" е поставено през 1953 г. от известния китайски лингвист и интелектуалец проф. Джу Дъси и старши преподавателката Джан Сунфън, които изграждат методиката и съставят първите учебни пособия за преподаване на китайски език в България. През периода от 1991 г. до 2018 г. специалност Китаистика е част от катедра "Езици и култури на Източна Азия".

Бакалавърската програма по китаистика в СУ "Св. Климент Охридски" е насочена към подготовката на филолози-китаисти. Студентите по специалността усвояват широк спектър от комплексни теоретични знания за цивилизацията на Китай в синхронен и диахронен план, като същевременно получават солидна подготовка по практически китайски език. Студентите се обучават по системата за кредитно отчитане ECTS, което е предпоставка за бъдещата им мобилност в рамките на Европейския съюз и навсякъде другаде, където се признава тази кредитна система.

Обучението в бакалавърската степен обхваща осем семестъра и включва задължителни теоретични дисциплини по език, литература, история на Китай, както и комплексна страноведска подготовка. Изучаването на китайския език започва от начално ниво, с общ хорариум от 1680 учебни часа за целия период на обучение. Наред със специализиращите дисциплини по китаистика са включени и общообразователни курсове, които изграждат необходимата рамка на филологическото обучение. Специалността предлага широк спектър от избираеми дисциплини от различни области на хуманитарното знание и китаистиката. Избралите модула за педагогическа подготовка могат да придобият професионална квалификация "филолог-специалист, учител по китайски език".

В бакалавърската прогарама по китаистика се подготвят специалисти по съвременен и древен китайски език, китайско езикознание, литература и култура, китайска цивилизация и история на Китай. Завършилите програмата владеят писмено и говоримо китайския книжовен език, разполагат с всички необходими знания и умения за устно общуване с носителите на книжовния китайски език, усвояват компетентностите да четат и превеждат писмено разнообразни по жанр текстове, и също така притежават основни умения за извършване на консекутивен превод от и на китайски език. Завършилите програмата бакалаври-китаисти могат да продължат образованието си в образователно-квалификационните степени "магистър" и "доктор".