Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкус за "доцент" по ПН 4.2. Химически науки (Аналитична химия - Археометрия), обявен в ДВ, бр. 100/16.12.2022 г.