Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за „доцент" по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия), обявен в Държавен вестник, бр. 52 от 02.07.2019 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Мирослава Александрова Недялкова

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. дхн Васил Борисов Делчев – ПУ „Паисий Хилендарски"; BG ENG
  • проф. д-р Аля Витали Таджер – ФХФ, СУ; BG ENG

Становища:

  • проф. дхн Венелин Георгиев Енчев – ИОХЦФ, БАН; BG ENG
  • проф. дхн Иван Панайотов Иванов - пенсионер; BG ENG
  • проф. д-р Соня Върбанова Илиева – ФХФ, СУ; BG ENG
  • доц. д-р Веселин Костадинов Петров – ФХФ, СУ; BG ENG
  • доц. д-р Димитър Николаев Петров - ПУ „Паисий Хилендарски"; BG ENG