Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / Прием на студенти за СДК „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА”

   

Биологическият факултет организира прием на студенти за СДК „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА”, групова или индивидуална форма на обучение за студенти, бакалаври и магистри, от всички специалности, които се интересуват от темата.

Цялата таксата за обучението е 2500 лева за индивидуалната форма и 2000 лева за груповата форма. Таксата се заплаща на 4 вноски.

 

Обучението ще започне от м. януари 2022 г.

За повече информация и въпроси може да се свържете с ръководителя на СДК „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА“ – доц. д-р Светослав Димов: тел. 02 8167 342; имейл: svetoslav@biofac.uni-sofia.bg както и с инспектора в Сектор „Докторанти и СДК“- тел.: 02/8656574, 8167362 имейл: dok_sdk@biofac.uni-sofia.bg

 

Документи се приемат от 10.10.2021 г. до 30.11.2021 г. САМО ОНЛАЙН на имейл: dok_sdk@biofac.uni-sofia.bg

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба до Декана на БФ по образец, подписана и сканирана с подпис;
  2. Уверение от отдел „Студенти” със заверен общ успех- за действащи студенти-сканирано;
  3. Сканирана диплома и приложението към нея за степен Бакалавър и/или Магистър -за дипломирани;
  4. Сканиран или сниман документ за платена първа вноска от таксата за обучение-500 лв. Таксата може да бъде платена по банков път или чрез Изипей.

 

Банкова сметка:

БНБ - ЦУ

IBAN: BG 52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банка : БНБ ; BIC CODE : BNBGBGSD

Титуляр: СУ “Св. Климент Охридски”

Задължено лице (вносител): трите имена на специализанта, Биологически факултет; СДК “Генетика и биомедицина”