Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Владимир Димитров и проф. Милена Попова бяха удостоени с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. Владимир Димитров и проф. Милена Попова бяха удостоени с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На заседание на Академичния съвет проф. Милена Попова от Факултета по класически и нови филологии и проф. д-р Владимир Димитров от Факултета по математика и информатика бяха удостоени с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Те получиха отличията си от ректора проф. д-р Георги Вълчев.

Проф. Владимир Димитров бе удостоен с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента за високи постижения в преподавателската и научноизследователската дейност и принос за развитието на Факултета по математика и информатика.

1-5

Проф. Димитров благодари за отличието и заяви, че за него то е признание за трудовата му дейност в университета и във Факултета по математика и информатика. Той отправи специална благодарност към колегите си от факултета

Проф. Димитров е изявен специалист в областта на информационните системи с авторитет сред колегията и съществен принос за развитието на тази тематика във ФМИ. Средното си образование е завършил през 1975 г. в Националната природо-математическа гимназия, а висшето – през 1982 г. във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с квалификация „Магистър по математика“, специализация „Основи на кибернетиката и теория на управлението“. През 1989 г. е защитил дисертация на тема „Верификация на комуникационни протоколи с мрежи на Петри“.

1-1

В продължение на години той съчетава успешната си професионална кариера в софтуерната индустрия със значим принос в учебно-преподавателската дейност на ФМИ. През 2001 г. след спечелен конкурс за доцент постъпва на работа във факултета, където работи без прекъсване и до днес. От 2012 г. заема академичната длъжност „професор“.

Проф. Димитров осъществява значителна по обем и изключително богата и динамична по съдържание учебно-преподавателска дейност. Той е инициатор на въвеждането, автор на учебните програми и неизменен титуляр на множество учебни дисциплини, както и основател и дългогодишен ръководител на магистърската програма „Информационни системи“ и един от най-активните участници в създаването и утвърждаването на едноименната бакалавърска специалност във ФМИ. През последните години чете лекции по дисциплините: Бази от данни, Основи на информационните системи, Грид и облачни изчисления, Програмиране с Python, Програмиране с R, Основи на сигурността, Ориентирана към услуги архитектура, Въведение в науката за данни.

Проф. Владимир Димитров е успешен учен с интензивна публикационна дейност. Той е автор на дванадесет книги, два университетски учебника и повече от 160 научни статии в различни области на информатиката. Играе неформалната роля на водещ изследовател във ФМИ в множество направления на информатиката, сред които: грид и облачни изчисления, информационна сигурност, електронно управление и др. Работи активно с дипломанти, млади учени и докторанти. Бил е научен ръководител на седем докторанти, трима от които са защитили успешно и двама са отчислени с право на защита. В момента е научен ръководител на един действащ докторант от ФМИ.

С цялостната си преподавателска и научна дейност проф. Владимир Димитров допринася за издигането на авторитета на ФМИ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той е търсен експерт и желан участник от името на СУ/ФМИ в редица международни и национални проекти и програми, както и в други отговорни дейности, сред които сътрудничество по LHC Computing с CERN и JINR, сертификация и одит на машините за електронно гласуване в изборите за членове на Европейския парламент 2019 и изборите за президент и вицепрезидент 2016 и мн. др.

1-4

Проф. Димитров участва активно в живота на академичната общност както на факултетско, така и на общоуниверситетско ниво. Като ръководител на катедра „Компютърна информатика“ в продължение на два последователни мандата в периода 2008 – 2015 г. той има изключителна заслуга за развитието и укрепването на авторитета на катедрата. Бил е замeстник-декан, член и председател на Атестационната комисия на ФМИ. В продължение на дълги години е активен член на Научната комисия на ФМИ, а през последните два мандата е член на Контролния съвет на Софийския университет.

1-2

Проф. Милена Попова получи Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента за цялостната си преподавателска и научноизследователска дейност.

Тя благодари за честта и се върна в годините назад, когато е започнала работа в Университета. „Като изследовател, завеждащ катедра и заместник-декан винаги съм работила за това да развиваме сътрудничеството с международни институции, видни учени и културни дейци, да издигаме престижа на Университета. С колегите от Катедрата имаме значителен принос за създаването на испанска филология в Университета в Скопие. Наши почетни гости са били видни испански учени: академик Салвадор Гутиерес Ордонес, проф. Мария Виктория Ескандел Видал, проф. Хуан Карлос Морено Кабрера, а също талантливи творци като Камен Донев, Стефан Командарев и много други“, каза проф. Попова и допълни, че за нея две университетски специалности са от особено значение: „Испанска филология“, на която е посветила над 35 години от професионалния си живот, и „Културология“, която е предопределила жизнения път и академичната кариера на дъщеря й. Проф. Попова допълни, че като студентка по „Културология“ през 2008 г. в есето си, публикувано в пресата и посветено на 120-та годишнина на Софийския университет, тя го определя като „дом, в който винаги се завръщаме, като очна ставка с живота и опасно преследване, в което мъдростта се опитва да спечели младостта, а младостта мъдростта“.

1-3

През 2023 г. отбелязахме 135-та годишнина на Софийския университет. И днес най-важното в него са хората, чиято най-ценна валута са идеите, диалогът на различни поколения и научни направления. За мен е гордост, удоволствие и призвание да бъда университетски преподавател“, каза проф. Попова и още веднъж благодари за оказаната чест.

Милена Попова завършва с отличие 114-та английска езикова гимназия в София и продължава образованието си в Московския държавен педагогически институт за чужди езици, който завършва с пълно отличие и специалностите преводач-референт и преподавател по испански, руски, английски и немски език. В периода 1983-1987 г. е редовен докторант в същия институт. През 1988 г. постъпва като асистент в тогавашната Катедра по испанска филология на Софийския университет. През 2005 г. успешно защитава хабилитационен труд, а през 2011 г. е избрана за професор.

Проф. Милена Попова води редица теоретични курсове в бакалавърски и магистърски програми, в Докторантското училище на ФКНФ, както и във Великотърновския университет „“Св. Св. Кирил и Методий“ и в Университета „Св Кирил и Методий“ в Скопие.

В преподавателската си дейност проф. Попова се насочва към осмислянето и прилагането на теоретичните знания в процеса на чуждоезиковото обучение, към скъсяването на дистанцията между теорията и практиката. Симптоматично в това отношение е учебното помагало за часовете по разговор, изготвено в съавторство с Ана дел Рио “A la hora de hablar. Hacia una competencia comunicativa”. Изнася лекции в международни семинари към Института „Сервантес“ по методология и дидактика на испанския като чужд език. В научната и преподавателската си дейност проф. Попова се ръководи от убеждението, че изучаването и осмислянето на един чужд език се обуславя както от традиционната теория, така и от постиженията на модерните направления в лингвистиката. Основател е на преподаването на прагматика в специалността „Испанска филология“. Научен ръководител е на множество магистърски тези, както и ръководител на трима докторанти. Рецензент е на редица докторски дисертации и хабилитационни трудове в страната и чужбина. Председател е на международно жури (2021 г.) за докторска дисертация в Университета в Las Palmas de Gran Canaria“, Departamento de Filología Moderna. Ползва се с висок научен авторитет сред колегите и участва с доклади в редица национални и международни научни форуми.

Автор е на множество публикации в областта на синтаксиса, прагматиката, езиковата типология и универсалиите, семиотиката, чуждоезиковото обучение и прагматиката на хумора. През 2012 г. в рамките на Висшия семинар към Университетския комплекс по хуманитаристика организира международната научна конференция „Актуални тенденции в развитието на прагматиката и когнитивната лингвистика“. Съставител е на сборника с докладите от конференцията.

При изследването на комуникацията във фокуса на вниманието на проф. Попова се оказва взаимодействието между първичните и вторичните знакови системи. Плод на тази ориентация е създаването и успешното развитие на магистърската програма „Семиотика, език и реклама (на английски език)“ съвместно с колеги от Факултета по журналистика и масова комуникация и авторитетни учени от Софийския университет и БАН в областта на лингвистиката прагматиката, визуалната реторика, новите медии и рекламата.

В периода 2007-2011 г. проф. Попова е ръководител на Катедрата по испанистика и португалистика, като полага усилия за развитието й не само в административен, учебен и научен план, но и в посока на отварянето на катедрата към култура. В бакалавърската програма е включена избираемата дисциплина „Семиотични прочити на съвременната испаноезична култура“, която обединява спецкурсовете на испанските лектори, свързани с литературата и изкуството на Испания. Специално внимание се отделя на работата със студентите. Съвместно с испанските лектори тя организира семинарите „Срещи в библиотеката“ и „Нощта е млада“, чиято цел е да насърчи активното четене и запознаването с испанската младежка култура.

Проф. Попова е сред организаторите на редица културни и научни събития. По време на мандата си проф. Попова създава условия за професионалното израстване на колегите си и полага усилия за разширяване на международните научни контакти. По нейна инициатива са изработени сайт на Катедрата и лога на двете специалности. В рамките на различни научни форуми организира провеждането на цикъл от лекции на най-изтъкнатите испански учени в областта на лингвистичната прагматика: академик Салвадор Гутиерес Ордонес и проф. Мария Виктория Ескандел Видал, а също така на видни български учени. Ръководи три успешни проекта към ФКНФ за преквалификация на учители с висше образование за придобиване на квалификация „Учител по испански език“, два от които са финансирани от европейските фондове.

Като ръководител на Катедрата по испанистика и португалистика развива активна международна дейност, която допринася за издигането на научния престиж на българската испанистика.

Като зам.-декан на ФКНФ по учебната дейност за ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ (2015-2019) през 2016 г. проф. Попова изготвя цялостната концепция за организацията и създаването на Докторантското училище на ФКНФ, чиято цел е да разшири изследователския кръгозор и научната компетентност на докторантите.

Полага усилия за популяризиране дейността на Факултета по класически и нови филологии, за реализирането на общоуниверситетски инициативи, за организацията на редица научни събития.