Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Красен Стефанов бе отличен с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. Красен Стефанов бе отличен с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На заседание на Академичния съвет, проведено на 27 март 2024 г., за високи постижения в преподавателската и научноизследователската дейност и принос в развитието на Факултета по математика и информатика и Софийския университет проф. Красен Стефанов бе отличен с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Отличието беше връчено на проф. Красен Стефанов от ректора на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев.

Проф. Стефанов благодари на своите приятели и колеги от Факултета по математика и информатика, с които работи през последните 40 години. Той подчерта, че без тяхната помощ едва ли биха се постигнали всички резултати, които до някаква степен играят роля и за получената награда. Той отправи благодарност и към ръководството на факултета, издигнало неговата кандидатура. Специална благодарност отправи и на администрацията в Ректората, на ректорското ръководство, които са му оказвали и продължават да му оказват помощ при изпълнение на неговите задължения, включително за тежките, сложните проекти, с които се занимава напоследък.

1-1-1

Не на последно място, най-важно искам да благодаря на съпругата си – проф. Елиза Стефанова, която е мой надежден партньор и нежна опора през всичките тези години“, каза още проф. Стефанов. Накрая той заяви, че въпреки че тази награда се дава в края на академичната му кариера, той се чувства все още млад и енергичен и ще направи всичко, което му позволяват здравето и силите, за да работи и в бъдеще за просперитета на Софийския университет.

1-2

Красен Стефанов е роден на 15.12.1957 г. Завършва средно образование в математическа гимназия гр. Габрово през 1975 г. и висше образование във Факултета по математика и информатика на Софийския университет през 1982 г. През 1995 г. получава докторска степен по информатика, а през 1998 г. - магистърска степен по образователни технологии от Университета в Твенте, Холандия. Специализирал е във водещи университети: Амстердамския университет в групата по Изкуствен интелект, където е разработен езика XML и модерните подходи за използване на мета данни; Университета в Бирмингам, където специализира в областта на компютърните мрежи, сигурност и защита на информацията; Университета за отворено и електронно обучение в Холандия, където работи с водещите учени в областта на образователните технологии в света.

1-4

Д-р Красен Стефанов е професор във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ръководител на научно-изследователски Център по технологии на информационното общество към Софийския университет (отличаван многократно като водещ национален научен център в изпълнение на научни проекти за 6 и 7 рамкови програми на ЕК) и два мандата е бил ръководител на катедра "Информационни технологии" във Факултета по математика и информатика.

Проф. Красен Стефанов е ръководител на магистърска програма „Разпределени системи и мобилни технологии" във Факултета по математика и информатика - една от най-успешните магистърски програми както във ФМИ, така и в Софийския университет, с обучени близо хиляда студенти за последните 15 години.

Бил е два мандата председател на Общото събрание на ФМИ и има значителен административен и управленски опит в Софийския университет "Св. Климент Охридски" като директор на Университетския изчислителен център от 2004 до 2013 г.

1-3

Проф. Красен Стефанов е председател на Националния комитет за провеждане на олимпиади и състезания за ученици в областта на информационните технологии и национален експерт към МОН в направленията, свързани с формиране на национални политики при използване на ИКТ, обучение на учители, използване на ИКТ в образованието, създаване на национални стандарти и програми за обучение в средното училище по ИКТ.

Той е и експерт-оценител на проекти от шеста и седма рамкова програма и от програмата за продължаващо обучение през целия живот в областта на електронното обучение и електронно съдържание към ЕК. Има продължителен и успешен опит в създаване, управление и изпълнение на повече от 20 национални и международни проекти, включително и на изключително успешни мащабни международни проекти в областта на електронното обучение по програми като 6 и 7 рамкови програми на ЕС и програмата „Хоризонт 2020“. В рамките на тези проекти под ръководството на проф. Красен Стефанов е създадена архитектура на съвременна разпределена система от цифрови библиотеки за ефективно, ефикасно и удобно за крайните потребители споделяне на знанията. В рамките на разработената архитектура са проектирани съвременни семантични услуги за осигуряване на многоезичност, мултикултурност, адаптивност и препоръчване на знания и ресурси, базирани на съвременни средства за представяне на знанията – онтологии, метаданни и модели за моделиране на потребителите. Създадени са нови методи за обучение на учители с използването на съвременни цифрови библиотеки и системи за споделяне на знанията. Разработена е методика за обучение на учители в България, приложена успешно в над 15 пилотни експеримента, в които бяха включени над 700 учители.

Постигнатите резултати намериха приложение в системите, които се използват понастоящем в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Факултета по математика и информатика, а натрупаният опит от тези разработки се използва при създаването на новата инфраструктура за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение в Софийския университет. В резултат на тези постижения проф. Красен Стефанов бе отличен като един от водещите учени и изследователи в Софийския университет за периода 2009-2014 г.

1-6

Проф. Красен Стефанов бе ръководител на националната научна програма “Информационни и Комуникационни Технологии в Науката, Образованието и Сигурността” (консорциум с участието на 12 български университета и БАН), а в момента е ръководител на центъра за върхови постижения в областта на ИКТ “УНИТе” (консорциум от пет водещи български университети – Софийски университет, ТУ София, Русенски университет, Бургаски университет и Шуменски университет).

Има натрупан богат професионален опит осъществяване на електронно обучение, подготовка на учители, софтуерни системи и услуги за продължаващо обучение, отворени софтуерни платформи, системи за представяне на знания.

Има над 100 публикации с повече от 300 цитирания. Член е на програмни комитети на осем международни конференции и на редколегиите на шест международни списания.

Национален представител е в организацията IFIP - TC 8.

Проф. Красен Стефанов е награждаван от МОН за разработването на курсове за електронно обучение с особено високо качество.