Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д.пс.н. Соня Карабельова беше преизбрана за декан на Философския факултет на Софийския университет

   
Проф. д.пс.н. Соня Карабельова беше преизбрана за декан на Философския факултет на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 27 октомври 2023 г., проф. д. пс. н. Соня Карабельова бе преизбрана за декан на Философски факултет на първо гласуване със 138 гласа от 145 гласували от редовно регистрираните членове на Общото събрание.

Проф. д. пс. н. Соня Карабельова е възпитаник на Философския факултет, специалност „Психология“. Преподавател е в катедра по Обща, експериментална, развитийна и здравна психология. Кариерното й развитие е свързано със Софийския университет от назначаването й като редовен асистент и последователно старши и главен асистент, доцент и професор.

1-2-1

 

Проф. Карабельова е водещ преподавател и изследовател в областта на психология на здравето, междукултурни изследвания в психологията, развитие на кариерата и управление на човешките ресурси, учен с авторитет сред преподавателите и студентите. Тя е ръководител на магистърска и докторска програма „Психология на здравето“.

Автор и съавтор е на седем монографии, над 100 студии, статии и доклади в специализирани научни издания и сборници. Проф. Карабельова е ръководител и експерт в множество международни и национални проекти.

Научен ръководител е на 16 докторанти, от които 9 са успешно защитили.

Проф. Карабельова е с богат опит като администратор – научен секретар на специалност „Психология“, ръководител на катедра, заместник-декан и декан, което е изключително важно за създаване и прилагане на добри практики и вземане на решения в полза на преподавателите, служителите и студентите.

В периода 2015 – 2019 година е заместник-декан на Философския факултет с ресори: научноизследователска, проектна и международна дейност, учебна дейност за ОКС „магистър“.

От 2019 г. до 2023 г. е декан на Философския факултет – един изключително успешен мандат, въпреки трудностите и предизвикателствата, произлезли от тежките условия на пандемията от Ковид-19.

Участва като ръководител и член на експертни групи в процедури за институционална и програмна акредитация по професионално направление 3.2. Психология към НАОА.

Член на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България.

Член на Националния съвет по психично здраве към Министерство на здравеопазването на Република България.