Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на изданието „Културното наследство като ресурс за местното развитие“

   
Представяне на изданието „Културното наследство като ресурс за местното развитие“

На 31 октомври 2023 в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ (преподавателска читалня) беше представено изданието на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ със заглавие „Културното наследство като ресурс за местно развитие“ с автор проф. Желю Владимиров.

Книгата съдържа резултати от изследвания, проведени по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“ в рамките на новоизградения Институт за икономика и управление на наследството.

55

За първи път у нас се предлага методология за икономическа оценка на културното наследство, примери за това как културното наследство може да се използва като ресурс за местното развитие и основни резултати от две проучвания за апробиране на методологията.

корица

За културното наследство са предложени определения, измерения, типология, подходи за опазване и развитие, като са разгледани и политики за опазване на културното наследство. Особено внимание е отделено на културната и икономическата стойност на наследството, като са предложени методи за икономическа оценка на културни обекти и събития. Посочени са примери за икономическа и комплексна оценка на културното наследство, включително за културното наследство като ресурс за местно развитие. Интерес за широк кръг заинтересовани са посочените от автора икономически ползи от културното наследство за бизнеса, за социално-икономическото развитие и повишаване качеството на живота.

В заключението на своята презентация авторът проф. Желю Владимиров подчерта: „Най-важен „инструмент“ за опазване на културното наследство е образованието. За всяко наследство трябва да има вълнуващ разказ, презентация, визуално представяне и др. за да впечатлява и да се предава от уста на уста“.

Повече за проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ на адреси https://www.nasledstvo.bg/ и https://www.facebook.com/nasledstvo.bg.

 

56