Начало / Новини / Новини и събития / Международна конференция „Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци“

   
Международна конференция „Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци“

В периода 17-19 ноември 2023 г. в град Харманли бе проведена Първата международна научно-приложна конференция „Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци“.

Научният форум бе организиран по идея на Катедра „Български език като чужд“ (КБЕЧ) на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с ръководител доц. д-р Атанас Атанасов и Асоциацията на преподавателите по български език като чужд (АПБЕЧ), с председател проф. д.ф.н. Красимира Алексова. Домакин на форума беше Основно училище „Иван Вазов“ – гр. Харманли с директор г-жа Светла Георгиева. Градът беше избран символично във връзка с намиращия се на територията му Регистрационно-приемателен център – Харманли към Държавната агенция за бежанците.

1

Конференцията допринесе за обогатяването на познанието в областта на чуждоезиковото обучение и приложната лингвистика, очертани бяха нови изследователски подходи, предложени бяха иновативни и интерактивни методически практики. Организационният комитет постави като идея на форума схващането, че обучението по български език като чужд представлява обмен на интелектуални знания, но и способ за формирането на интеграционен модел, чрез който чужденците стават част от социокултурното пространство на българите. Форумът беше организиран с убеденост в концепцията, че българският език се изучава от различни целеви групи – чуждестранните студенти и граждани в България, децата на българите в чужбина, бежанците и лицата, търсещи закрила и др., а за ангажираните с тяхното обучение е от особена важност да се запознаят с особеностите и трудностите, които съпътстват обучението на отделните групи. Представителите на академичната общност от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ заявиха категорично убеждението си, че желаят да бъдат в основата на създаването на общност от специалисти, които работят за утвърждаването на престижа на българския език в различни образователни перспективи.

4

Свои доклади представиха утвърдени специалисти в областта на обучението по български език като чужд от водещи университети в страната, от представители на български училища извън България и неправителствени организации, ангажирани с проблемите на езиковата интеграция.

2

Проведени бяха три научни сесии - „Теории и практики в обучението по български език като чужд“, „Гледни точки, иновации и перспективи в обучението по български език като чужд“ и „Езикът като средство на интеграцията - нормативна и методическа база“. Изнесените доклади предизвикаха задълбочени и целенасочени дискусии.

6

В рамките на форума беше проведена и кръгла маса, на която своите възгледи за преподаването на български език като чужд (втори) с участниците в конференцията споделиха и педагогически специалисти, работещи в района на РУО – Хасково. Набелязани бяха проблемите и трудностите, съпътстващи процеса на преподаването на българския език като чужд, но и способи за преодоляването им. Представени бяха дескриптивни и приложни модели. Очертаха се конкретни перспективи за бъдеща работа.

7

Според оценката на организационния комитет и обработената обратна връзка от участниците научният форум „Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци“ изпълни задачата си – да предостави възможност за обмен на идеи, да набележи основни посоки за съграждане на нова образователна концепция и изработването на критерии за повишаване на качеството на обучителния процес по български език като чужд с цел успешно вписване в българската социокултурна среда. Акцент беше положен върху формирането на устойчив модел за адаптация на бежанците чрез обучение по български език и българска култура като основен инструмент на интеграцията.

5

Участниците споделиха, че провеждането на конференцията е навременно и особено актуално събитие с оглед на динамичните процеси на миграция в България през последните години и необходимостта от приобщаването на бежанците и лицата, търсещи или получили закрила, към българската езикова и културна среда. Специално внимание беше отделено на вписването на ученици, чийто семеен език не е българският, в българската образователна система, както и на проблемите на неделните училища извън страната.

3

Първата международна научно-приложна конференция „Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци“ събра съмишленици, които вярват в значимостта на българския език като културна ценност и необходимостта от провеждането на цялостна и последователна политика за неговото популяризиране. Специалистите на конференцията се обединиха около идеята за издигането на престижа на българския език чрез изработването на стандарти и официално разписани мерки на национално ниво.

Организационният комитет с председател доц. д-р Венера Матеева – Байчева благодари на участниците в конференцията за приетата покана и споделения опит.