Начало / Новини / Новини и събития / Българският език в държавните институции и в публичното пространство

   
Българският език в държавните институции и в публичното пространство

От началото на 2024 година в Софийския университет започва изпълнението на научен проект, финасиран от Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката.

Проектът „Българският език в държавните институции и в публичното пространство“ е научно предизвикателство, с което езиковеди от Катедрата по български език на Софийския университет, докторанти и студенти от Факултета по славянски филологии и чуждестранни лингвисти си поставят сложната задача да наблюдават и да анализират сложните и динамични процеси в съвременния български език.

Проектопредложението е класирано от Фонд „Научни изследвания“ в Конкурсната сесия за фундаментални научни проучвания през 2023 г. Общият сбор от оценките на двамата рецензенти е 94 точки. Продължителността е 36 месеца. В осъществяването на проекта ще вземат участие проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова (Катедра по български език), проф. д-р Надежда Сталянова (Катедра по български език), доц. д-р Екатерина Търпоманова (Катедра по славянско езикознание), доц. д-р Биляна Михайлова (Катедра по славянско езикознание), доц. д-р Диляна Денчева (Катедра по славянско езикознание), доц. д-р Елена Крейчова (Масариков университет в Бърно), асистент Зорница Иванова (Катедра по български език), асистент Борислав Петров (Катедра по общо езикознание), докторант Деян Драганов (Катедра по български език), докторант Антоанета Начева (Катедра по български език като чужд), докторант Божидар Георгиев (Катедра по български език и преподавател по български език и литература в СМГ), докторант Коста Славов (Катедра по български език и преподавател в БУ „Проф. д-р Асен Златарова“), д-р Маргарита Гергинова (Медицински университет – София), Георги Гергинов (млад учен, СУ „Свети Климент Охридски“), Надежда Илиева (млад учен и преподавател по български език и литература), Тихомир Алексиев (студент във втори курс по българска филология). Ръководител на научния екип е доц. д-р Владислав Миланов от Катедрата по български език на Софийския университет.

1

Дейностите по проекта са разписани в подробна програма и са разпределени в два работни етапа. Първият етап предвижда наблюдение и анализ върху езиковата ситуация в държавните и в общинските институции; в образователната сфера и в сферата на общуването между лекар и пациент. На 1 март 2024 г. от 11.00 часа в Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет ще бъде проведена работна среща на тема: Лингвистиката, психолингвистиката и невролингвистиката – в помощ на Човека. В кръглата маса ще вземат участие водещи специалисти по лингвистика и психолингвистика, невролози и неврохирурзи, психиатри и психолози, а идеята е да се обединят специалистите и да разработят система от различни актуални упражнения, с които да помагат на речевата дейност на хора, прекарали онкологични заболявания, инсулт и други. Предвижда се да бъдат разработени и специални упражнения за превенция от деменция. Други дейности, които са обект на научния проект, са свързани с описанието на различни речеви стратегии при отразяването на пътнотранспортни произшествия, на кризи в образованието и в здравеопазването; на проблеми на речевия етикет в съвременното българско общество и най-вече в публичната реч.

Първата среща на екипа се проведе в началото на месец февруари 2024 г. На нея бяха разяснени спецификите на проекта, сроковете за осъществяване на дейностите и представяне на резултатите в научни списания. Екипът на проекта подхожда към осъществяването на идеята на първо място с уважение към българския език и с надеждна методология, през която обективно да бъдат описани динамичните процеси на съвременния български език в контекста на динамиката на съвременното общество.

Екипът на проекта изказва благодарност към ФНИ на МОН за подкрепата на научната идея по Договор № КП-06-Н80/11 от 15. 12. 2023 година. Повече подробности на фейсбук страницата на проекта (Facebook), а скоро и на неговия сайт.