Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

доценти по професионално направление:

  • 7.1. Медицина (Отоларингология) – един за нуждите на МФ;
  • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и библиография – История на книгата) – един за нуждите на ФФ;
  • 3.6. Право (Административно право и административен процес) – един за нуждите на ЮФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 2.1. Филология (Езикознание и дигитална хуманитаристика – английски език) – един за нуждите на ФКНФ;
  • 4.1. Физически науки (Биофизика и медицинска физика) – един, на половин щат за нуждите на МФ;
  • 4.1. Физически науки (Оптика, Оптометрия) – един за нуждите на ФзФ;
  • 2.3. Философия (Философия на науката) – един за нуждите на ФФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).