Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 57/04.07.2023 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Приобщаващо образование) – един на половин щат, за нуждите на ФНОИ;
  • 3.2. Психология (Педагогическа психология) - един за нуждите на ФФ,

 

двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).