Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 56/30.06.2023 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Диференциални уравнения, Хамилтонови системи) – един за нуждите на ФМИ;
 • 7.1. Медицина (Вътрешни болести - Ревматология) – един, за нуждите на МФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по история. Образование и гражданско възпитание през 20-30-те години на XX век) – един за нуждите на ИФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Обикновени диференциални уравнения, Хамилтонови системи и приложения) – един за нуждите на ФМИ;
 • 7.1. Медицина (Анестезиология и интензивно лечение) – един, за нуждите на МФ;
 • 7.1. Медицина (Урология) – един на половин щат, за нуждите на МФ;
 • 4.3. Биологически науки (Микробиология) – един, за нуждите на МФ;
 • 7.1. Медицина (Анатомия и физиология) – един на половин щат, за нуждите на ФНОИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието) – един за нуждите на ФП;
 • 4.4. Науки за Земята (География – Географски информационни системи и картография) – един за нуждите на ГГФ;
 • 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата. Медицинска география) – един за нуждите на ГГФ;
 • 2.3. Философия (Философска антропология) – един за нуждите на ФФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (ИКТ – сериозни игри) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.5. Математика (Изследване на операциите) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.5. Математика (Числени методи) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.1. Физически науки (Обща физика) – един за нуждите на ФзФ;
 • 2.1. Филология (Японски език и култура) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Бразилска литература и практически португалски език) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Африканска литература и култура) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Приложна лингвистика – Английски език за професионални цели) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 7.1. Медицина (Хирургия) – един, за нуждите на МФ;
 • 2.2. История и археология (История на българските земи XV- XVII век) – един, за нуждите на ИФ;
 • 4.3. Биологически науки (Биохимия) – един за нуждите на БФ;
 • 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Педагогика на зрително затруднените) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Слухово-речева рехабилитация) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Жестов език в образованието) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт (Методика на физическото възпитание и спорт, Лека атлетика, Ритмика и танци) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Приобщаващо образование) – един на половин щат, за нуждите на ФНОИ;
 • 1.2. Педагогика (Педагогическа социология, Педагогика) – един за нуждите на ФП;
 • 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието, Интеркултурно възпитание) – един за нуждите на ФП;
 • 3.6. Право (Право на Европейския съюз) – един за нуждите на ЮФ;
 • 4.4. Науки за Земята (Хидрология) – един за нуждите на ГГФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по география) - един за нуждите на ГГФ;
 • 3.7. Администрация и управление (Дигитален бизнес, иновации и европейски програми – на български и английски език) – един на половин щат, за нуждите на СтФ;
 • 3.8. Икономика (Основи на статистиката - на английски език) – един на половин щат, за нуждите на СтФ;
 • 3.8. Икономика (Социална история, глобализация и икономическа политика – на български и английски език) – един на половин щат, за нуждите на СтФ;
 • 3.7. Администрация и управление (Стратегическо управление; Организационна промяна; Стратегически маркетинг – на български и английски език ) – един за нуждите на СтФ;
 • 2.1. Филология (Български език – Старобългарски език) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 2.1. Филология (Български език – Съвременен български език) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Теория на религиите. Модерна култура и нови религиозни движения) - един за нуждите на ФФ;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Приложна културология) - един за нуждите на ФФ;
 • 3.2. Психология (Педагогическа психология) - един за нуждите на ФФ;
 • 3.2. Психология (Клинична психология) - един за нуждите на ФФ;
 • 3.2. Психология (Обща психология, диференциална психология и психодиагностика на български и английски език) - един за нуждите на ФФ;
 • 3.3. Политически науки (Европеистика – История на европейската интеграция) - един за нуждите на ФФ;
 • 3.3. Политически науки (Европеистика - Правни изследвания на ЕС) - един за нуждите на ФФ;
 • 3.3. Политически науки (Европеистика – Медийна политика на ЕС) - един за нуждите на ФФ;
 • 3.3. Политически науки (Европеистика – Икономически изследвания на ЕС) – един на половин щат по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ, за нуждите на ФФ;
 • 2.3. Философия (Философия на политиката) - един за нуждите на ФФ;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи) - един за нуждите на ФФ;
 • 3.3. Политически науки (Политология – Политически партии: историческо развитие и институционална среда) - един за нуждите на ФФ;
 • 2.4. Религия и теология (Патрология) - един за нуждите на Бог.Ф;
 • 4.2. Химически науки (Полимери) – един по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ, за нуждите на ФХФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).