Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 48/28.06.2022 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 2.1. Филология (Общо езикознание – Когнитивна лингвистика и словообразуване (английски език)) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 4.4. Науки за Земята (Палеонтология и стратиграфия) – един за нуждите на ГГФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по технологии и предприемачество в началните класове и Методика на работа в часа на класа в началните класове) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по технологии и предприемачество в началните класове) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 2.4. Религия и теология (Християнска апологетика) – един за нуждите на Бог.Ф;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология – Локални традиции и култури) – един за нуждите на ИФ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии – мрежово програмиране, облачни технологии и уеб технологии) – един за нуждите на ФМИ;
 • 7.1. Медицина (Анатомия, хистология и ембриология на човека) – един за нуждите на МФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Комуникационен мениджмънт на факти и данни) – един за нуждите на ФЖМК;
 • 3.8. Икономика (Митнически регулации в международната търговия ) – един за нуждите на Ст.Ф;
 • 4.4. Науки за Земята (Биогеография и география на почвите) – един за нуждите на ГГФ;
 • 4.1. Физически науки (Вероятностен анализ в ядрените технологии) – един, на половин щат, за нуждите на ФзФ, конкурсът се обявява при условията съгласно т. Г (д) от Приложение № 2 за допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академична длъжност във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по ПН 4.1. Физически науки;
 • 1.2. Педагогика (Логопедия) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Българска етнология. Народна медицина) – един за нуждите ИФ;
 • 2.2. История и археология (Нова българска история 1878 – 1944 г. – Електорални регулации и избори в България (първата половина на XX век)) – един за нуждите на ИФ;
 • 2.2. История и археология (Археология – Класическа археология) – един за нуждите на ИФ;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Културата на изследователската работа и комуникация в социалните и хуманитарните науки) – един, на половин щат, за нуждите ФФ;
 • 2.3. Философия (История на философията. Нова философия – XIX век) – един за нуждите на ФФ;
 • 4.3. Биологически науки (Биология на човека) – един за нуждите на МФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 1.2. Педагогика (Превенция и корекция на девиантното поведение) – един за нуждите на ФП;
 • 2.1. Филология (Българо-английски превод и история на английския език – английски език) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Италианска литература – Литературата на Нова Италия) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Англоезични африкански литератури и английски език) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Съвременен немски език) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Приложна лингвистика – английски език) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Общество, език и култура на Китай) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 4.4. Науки за Земята (География – Географски информационни системи и Картография) – един за нуждите на ГГФ;
 • 4.4. Науки за Земята (География на страните – регионална и политическа география) – един за нуждите на ГГФ;
 • 3.9. Туризъм (Туристически дестинации и туристическо търсене) – един за нуждите на ГГФ;
 • 8.2. Изобразително изкуство (Скулптура и художествени конструкции) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.2. Педагогика (Медийна педагогика) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Ранно чуждоезиково обучение – практически курс по английски език) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 2.4. Религия и теология (Историческо богословие) – един за нуждите на Бог.Ф;
 • 2.4. Религия и теология (Систематическо богословие (Основи на монотеистичните религии)) – един за нуждите на Бог.Ф;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (ИКТ в обучението по история) – един за нуждите на ИФ;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология – Българска етнология. Музеология) – един за нуждите ИФ;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология – Българска етнология. Съвременно българско село) – един за нуждите ИФ;
 • 2.2. История и археология (Съвременна история – История на САЩ след Втората световна война) – един за нуждите на ИФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Информатика и информационни технологии) – един за нуждите на ФМИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Математика) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.5. Математика (Алгебра) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.5. Математика (Вероятности и статистика) – един за нуждите на ФМИ;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи) – един за нуждите на ФФ;
 • 2.3. Философия (Философия на историята, Философия на религията) – един за нуждите на ФФ;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Историческа антропология на България) – един за нуждите ФФ;
 • 4.3. Биологически науки (Биология на човека) – един за нуждите на МФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт – фитнес дисциплини) – един за нуждите на ДС,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg .