Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 35/18.04.2023 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. История на българската култура XV - XIX век и културно наследство (публични политики, мениджмънт и социализация)) – един за нуждите на ФФ;
 • 3.8. Икономика (Финансово отчитане и анализ на финансови инструменти – иновативни методи на обучение по счетоводство и финанси – на български и английски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 3.8. Икономика (Финансови кризи и пазари на български и английски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медийна екосистема) - един за нуждите на ФЖМК;
 • 7.1. Медицина (Педиатрия) – един за нуждите на МФ;
 • 7.1. Медицина (Образна диагностика) – един на половин щат, за нуждите на МФ;
 • 2.4. Религия и теология (Литургика) – един за нуждите на Бог.Ф;

 

доценти по професионално направление:

 • 4.4. Науки за земята (Геохимия) – един за нуждите на ГГФ;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Дигитална комуникация на бизнеса) – един за нуждите на ФЖМК;
 • 7.1. Медицина (Вътрешни болести - Гастроентерология) – един за нуждите на МФ;
 • 7.1. Медицина (Дерматология) – един за нуждите на МФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт - плуване) – един за нуждите на ДС;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт и нетрадиционни спортове в системата на образованието) – един за нуждите на ДС,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).