Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 24/17.03.2023 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 4.1. Физически науки (Физика на атомите и молекулите) – един за нуждите на ФзФ;
 • 4.1. Физически науки (Обща физика) – един за нуждите на ФзФ;
 • 2.1. Филология (Български език - Лексикология) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 2.1. Филология (Славянски езици. Руски език – лингводидактика и превод) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Западноевропейска литература) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 2.1. Филология (Когнитивна лингвистика – анализ на текст и дискурс (английски език)) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 3.3. Политически науки (Политология – Политически идеи) – един за нуждите на ФФ;
 • 3.8. Икономика (Счетоводство: корпоративна отчетност; приложение на информационните технологии – на български и английски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 3.8. Икономика (Управление на риска, е-управление и дигитална икономика на български и английски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) – един за нуждите на ГГФ;
 • 4.2. Химически науки (Полимери) – един за нуждите на ФХФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 2.2. История и археология (Нова история – История на Великобритания през XIX век) – един за нуждите на ИФ;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Интегрирани маркетингови комуникации) – един, на половин щат, за нуждите на ФЖМК;
 • 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 2.1. Филология (Български език - Стилистика) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език - Фразеология) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 2.1. Филология (Българска литература – Българска литература от Първата световна война до наши дни. Литература за деца и юноши) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 2.1. Филология (Френска литература на XX и XXI век) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 4.5. Математика (Диференциални уравнения) – един за нуждите на ФМИ;
 • 3.2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст) – един за нуждите на ФФ;
 • 3.2. Психология (Експериментална психология и Психодиагностика) – един за нуждите на ФФ;
 • 3.6. Право (Наказателно право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 3.6. Право (Криминалистика) – един за нуждите на ЮФ;
 • 4.4. Науки за земята (Палеонтология и стратиграфия) – един за нуждите на ГГФ;
 • 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло) – един за нуждите на ФХФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт – Фитнес дисциплини) – един за нуждите на ДС;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Телевизия) – един, за нуждите на ФЖМК;
 • 3.2. Психология (Обща, възрастова и педагогическа психология) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 3.2. Психология (Клинична психология) – един за нуждите на ФФ;
 • 2.3. Философия (Философска антропология) – един за нуждите на ФФ;
 • 3.8. Икономика (Количествени методи във финансите (на английски език)) – един за нуждите на СтФ;
 • 4.4. Науки за земята (Социална и икономическа география) – един за нуждите на ГГФ,

 

със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).