Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 103/12.12.2023 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 4.3. Биологически науки (Микробиология – Антибактериален ефект на наноматериалите) – един за нуждите на БФ;
 • 4.2. Химически науки (Аналитична химия) - един за нуждите на ФХФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 2.1. Филология (Английска литература след Втората световна война и Превод – английски език) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 4.4. Науки за Земята (Геоморфология) – един за нуждите на ГГФ;
 • 8.2. Изобразително изкуство (Графичен дизайн) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.2. Педагогика (Училищна хигиена и здравно образование) – един за нуждите на ФП;
 • 1.2. Педагогика (Семейна педагогика, Андрагогия) – един за нуждите на ФП;
 • 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един за нуждите на ФХФ;
 • 4.2. Химически науки (Органична фотохимия) – един за нуждите на ФХФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Математически анализ) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един за нуждите на ФХФ;
 • 4.1. Физически науки (Обща физика) – един за нуждите на ФзФ;
 • 2.3. Философия (Предметна онтология, Субектна онтология, Систематична философия) – един за нуждите на ФФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).