Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурс за академичнa длъжност, ДВ, бр. 16/23.02.2024 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Преса и дигитални медии) – един за нуждите на ФЖМК;
  • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгоиздаване) – един за нуждите на ФЖМК,

 

двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).