Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академичнa длъжност, в-к "24 часа", бр. 244 /15.10.2021 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за асистент по професионално направление:

 

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Административноправни науки“:

 • 3.6. Право (Административно право и административен процес) – един с изискване към кандидатите да притежават ОКС „магистър“ по „Право“;

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Компютърна информатика“:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране) – един;

 

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“:

 • 7.1. Медицина (Съдебна медицина и деонтология) – един, на половин щат;

за нуждите на Медицински факултет,, катедра „Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести“:

 • 7.1. Медицина (Педиатрия) – един;

 

за нуждите на Факултет по журналистика и масова комуникация, катедра „Радио и телевизия“:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Радио) - един,

 

всички със срок за подаване на документите 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg