Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академичнa длъжност, в-к "24 часа", бр. 152/29.06.2023 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по:

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Мехатроника, роботика и механика“:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърни мрежи и Мрежово програмиране) – един,

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Информационни технологии“:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един;

 

за нуждите на Физически факултет, катедра „Методика на обучението по физика“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по …(Педагогика на обучението по физика) – един;

 

за нуждите на Факултет по журналистика и масова комуникация, катедра „История и теория на журналистиката“:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (История на световните медии) – един на половин щат,

за нуждите на Факултет по журналистика и масова комуникация, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистически жанрове) – един, с изискване към кандидатите: да имат 5 години практически опит в медия;

 

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Англицистика и американистика“:

 • 2.1. Филология (Езикознание. Фонетика и фонология – английски език) – един,
 • 2.1. Филология (Английска литература: Средновековие и Ренесанс – английски език) – един,

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Японистика“:

 • 2.1. Филология (Японски език) – един,

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Тюркология и алтаистика“:

 • 2.1. Филология (Съвременен турски език и превод) – един,

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Западни езици“:

 • 2.1. Филология (Приложна лингвистика – английски език за професионални цели) – един;

 

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“:

 • 7.1. Медицина (Анатомия, хистология и цитология) – един на половин щат,

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“:

 • 7.1. Медицина (Акушерство и гинекология) – един,
 • 7.1. Медицина (Урология) – един,
 • 7.1. Медицина (Анестезиология и интензивно лечение) – един,
 • 7.1. Медицина (Ортопедия и травматология) – един,
 • 7.1. Медицина (Хирургия) – двама,

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести“:

 • 7.1. Медицина (Кардиология) – двама,
 • 7.1. Медицина (Клинична лаборатория) – един,
 • 7.1. Медицина (Ревматология) – един,
 • 7.1. Медицина (Пулмология) – един,
 • 7.1. Медицина (Гастроентерология) – един,
 • 7.1. Медицина (Нефрология) – един,
 • 7.1. Медицина (Клинична имунология) – един,

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“:

 • 4.3. Биологически науки (Микробиология) – един на половин щат;

 

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Музика и мултимедийни технологии“:

 • 2.1. Филология (Литература за деца) – един,

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Предучилищна и медийна педагогика“:

 • 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) – един,

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Специална педагогика“:

 • 1.2. Педагогика (Специална педагогика) – един,

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Визуални изкуства“:

 • 8.2. Изобразително изкуство (Живопис и цветознание) – един;

 

за нуждите на Факултет по педагогика, катедра „Теория на възпитанието“:

 • 1.2. Педагогика (Андрагогия) – един,

за нуждите на Факултет по педагогика, катедра „Социална работа“:

 • 1.2. Педагогика (Социална педагогика, Гражданско образование) – един;

 

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Наказателноправни науки“:

 • 3.6. Право (Криминалистика) – един;

 

за нуждите на Геолого-географски факултет, катедра „Картография и ГИС“:

 • 4.4. Науки за Земята (Картография и Географски информационни системи) – един,

за нуждите на Геолого-географски факултет, катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“:

 • 4.4. Науки за Земята (Хидрология и климатология) – един,
 • 4.4. Науки за Земята (Геоморфология) – един,

за нуждите на Геолого-географски факултет, катедра „ЛЕОПС“:

 • 4.4. Науки за Земята (Природна география) – един;

 

за нуждите на Стопански факултет, катедра „Икономика“:

 • 3.8. Икономика (Микроикономика, макроикономика и международна икономика на английски език) – един,
 • 3.8. Икономика (Микроикономика, макроикономика и международна икономика на английски и френски език) – един,

за нуждите на Стопански факултет, катедра „Стопанско управление“:

 • 3.7. Администрация и управление (Електронен бизнес и електронна търговия - на български и английски език) – един на половин щат;

 

за нуждите на Философски факултет, катедра „Европеистика“:

 • 3.3. Политически науки (Европеистика – европейски изследвания) – един,

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация, катедра „Аналитична химия“:

 • 7.1. Медицина (Токсикология) – един на половин щат,

за нуждите на Факултет по химия и фармация, катедра „Физикохимия“:

 • 7.3. Фармация (Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията) – двама;

 

за нуждите на ДИУУ, катедра „Хуманитарно образование“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по конструктивно-технически и битови дейности в предучилищна възраст) – един,
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по здравно образование) – един,
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по философия и религия) – един;

 

за нуждите на ДЕО, катедра „Български език и специализирано обучение на чужденци“:

 • 4.3. Биологически науки (Биология на български и на английски език) – двама,

 

всички със срок за подаване на документите 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg)