Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2016/2017 г. / Защитили за уч. 2016/2017 г. / Велизар Васков Лозанов, Департамент по спорт

Ректорат, зала № 2

Защита на докторат на тема: "Модел за развитие на силовата издръжливост при подрастващи състезатели на 800 метра" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Физическо възпитание и спорт - лека атлетика) на докторанта на самостоятелна подготовка Велизар Васков Лозанов.

Научен ръководител: доц. д-р Иван Бозов

Председател на научното жури: проф. д-р Анжелина Янева

Автореферат

Рецензии:

Становища: