Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Обявено бе началото на проекта „Линейно квадратични диференциални игри и приложения“ в Стопанския факултет

   

29.07.2015

В Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе обявено началото на проект „Линейно квадратични диференциални игри и приложения“. За реализацията на този проект Софийският университет „Св. Климент Охридски” чрез своя Стопански факултет получи безвъзмездна финансова помощ по Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ в рамките на ФМ на ЕИП (2009-2014), финансирана от ФМ на ЕИП (2009-2014) на стойност 72 048,60 евро.

ProfIvanov-DrNetov

 

Проектът бе представен от неговия ръководител проф. Иван Иванов от Стопанския факултет на СУ. Игровите модели и в частност много бързо развиващите се през последното десетилетие диференциални игрови модели са съвременен ефективен инструмент за анализ на равновесните състояния с широки приложения в стопанските и инженерните науки. Намирането на равновесно състояние се изследва във връзка с извеждане на функцията на управление на изследваната система, така че функцията на управление да доведе до рационално поведение на участниците в процеса (играчите), което пък от своя страна ще осигури равновесие в моделираната система и достигане на оптималната полезност за всички играчи. Отчитайки изключителната важност на този проблем, СУ „Св. Климент Охридски“ и Норвежкия университет за наука и технологии определят тази научна област като приоритетна за своите съвместни изследователски проекти. Резултатите от тези изследвания ще доведат до разработването на нови методи за преподаване, включително с използване на информационни и комуникационни технологии.

 

NovaKonferentnaZala

„Целта на всеки един от участниците в една игра е да постигне своята непосредствена цел, изразена чрез достигане на някакво ниво на полезност или на печалба. Тъй като всички участници в играта се стремят да достигнат най-добрата за себе си печалба, то трябва да се създаде такава ситуация, в която това наистина да стане. Следователно всеки от играчите трябва да преследва такова поведение, в което да получи възможно най-добрата за него печалба”, отбеляза проф. Иванов. Той допълни още, че линейно-квадратичните диференциални игри са специфични от гледна точка на това, че целите на всеки от играчите са описани с оптимизационен модел и казано на езика на математиката, всеки от играчите трябва да търси минимум или максимум на съответен функционал. Този функционал описва целта на дадения играч.

По думите на проф. Иванов, важно място в изследванията на проекта ще заемат приложенията. Общото между всички участници в проекта е изследването на инструмента за изследване на процесите в различни направления. Инструментът това са линейно-квадратичните диференциални игри и съответните модели, подчерта проф. Иванов. Той добави още, че направлението линейно-квадратични диференциални игри е голямо направление от теорията на игрите, но съдържа в себе си много частни случаи и специфични задачи, които изискват своето решение и трябва да им се отдели по-специално внимание, тъй като в случая не могат да се прилагат общите техники.

Основната дейност на проекта са научноизследователски задачи. Целите са да се проведе съвместен изследователски проект за търсене стабилизиращо решение на обобщени Рикатиеви уравнения и системи. Планира се активното участие на всички членове на екипа – проф. Иван Иванов, проф. Ларс Имсланд, доц. Снежанка Костова, д-р Николай Нетов, д-р Боряна Богданова, д-р Агус Хасан. Очакваните резултати от тази дейност ще бъдат ще бъдат представени на шест научни конференции и в съвместни научни статии.

 

Устойчивост на постигнатите научни резултати ще се търси чрез подготовка на лекционен курс за докторанти. Тази дейност има за цел да повиши компетенциите на преподавателите и да засили сътрудничеството между Софийския университет и Норвежкия университет за наука и технологии чрез разработване на съвместен учебен курс за докторанти, включително с използване на информационни и комуникационни технологии. В курса ще изнесат лекции водещи учени в областта.

Ръководителят на проекта проф. Иванов отбеляза, че курсът е планиран за май 2016 г. и предварително бъдат разработени подходящи, лесно достъпни и приложими лекционни материали. Успоредно с това всеки член на колектива ще участва в поне една научна конференция, където ще представи резултатите от проведените съвместни научни изследвания, оформени в съвместни доклади.

При изпълнение на посочените дейности се цели да се реализира съвместен изследователски проект и повиши компетенцията на преподавателите от участващия екип, включително и чрез разработване на нови методи за преподаване с използване на ИКТ и академичен обмен. В резултат ще бъдат разработени нови методи за решаване на изследваните проблеми. Ще се стимулира сътрудничеството между партньорите в проекта. Ще се организира съвместен семинар за обучение на докторанти и ще се представят нови методи за преподаване и обучение. С това ще създадат трайни условия за съвместна работа и сътрудничество между СУ “ Св. Кл. Охридски“ и Норвежкия университет за наука и технологии.

Доц. Снежанка Костова от Института по системно инженерство и роботика на БАН отбеляза, че проектът е много добър шанс за Стопанския факултет да приложи капацитета си от областта на икономиката в други области, за които до момента не са намерени подходящи методи. Тя изрази надежда в хода на проекта да се получат добри теоретични и практически резултати. Доц. Костова подчерта, че по време на обучителния курс гост-лекторите от Норвегия ще имат възможност да предоставят на младите колеги главно примери и реални приложения, които с помощта на екипа от Стопанския факултет на СУ ще се опитат да дефинират и приложат в практиката. В заключение доц. Снежанка Костова изрази своята надежда за ползотворно сътрудничество и успешно реализиране на проекта.