Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Гл. ас. д-р Теодора Върбанова

   

 

Photo

Гл. ас. д-р Теодора Върбанова

e-mail: teodorav@feb.uni-sofia.bg

Главен асистент в катедра "Статистика и иконометрия" от ноември, 2021 г. Защитава докторска степен в професионално направление 3.8 "Икономика и управление (индустрия) - публичен сектор на тема "Инвестиции в нови технологии в средното образование като инструмент за интервенция, насочен към повишаване на ефективността на образователния процес" през 2018 г.

 

Курсове:

  • Технологични иновации и нови бизнес модели (на английски език) - лекции, бакалаври
  • Информационни технологии и системи, I – упражнения, бакалаври

 

За повече информация:

LinkedIn

Google scholar