Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Гл. ас. д-р Глория Христова

   

 

linkedIn_glo

Гл. ас. д-р Глория Христова

e-mail: g.hristova@feb.uni-sofia.bg

 

Главен асистент в катедра "Статистика и иконометрия", от есента на 2021 г., като в продължение на две години преди това е на позиция хоноруван асистент към същата катедра.

Редовен докторант в докторската програма „Data Science“ към катедра "Статистика и иконометрия" от 2019г.

Представител на Стопански Факултет в Клуб на Асистента към СУ "Св. Климент Охридски".

 

Курсове:

  • Количествени методи в управлението (упражнения, бакалаври)
  • Основи на текстовия анализ и обработката на естествен език (лекции, магистри)
  • Машинно самообучение за бизнес и финанси (в екип с доц. Боряна Богданова - лекции, магистри)

 

Области на интерес:

  • Аналитични изследвания
  • Обработка на естествен език (natural language processing)
  • Машинно самообучение (machine learning) и приложения в бизнеса
  • Автоматизация на аналитични процеси и задачи – създаване на аналитични инструменти в помощ на бизнеса

 

Членства:

 

За повече информация:

ResearchGate

LinkedIn

GitHub

Научно-изследователска дейност

Google scholar