Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Геолого-географски факултет / География / Избираеми дисциплини, специалност География – редовна форма на обучение (за учебен план, в сила от 2019/20 г.)

   

301 Статистически методи в географията

302 Тематично картографиране

303 Климат и климатични ресурси на България

304 Геология

401 Хидрология на България

402 География на почвите в България

403 Замърсяване и опазване на атмосферния въздух

404 Природни катастрофи и рискове

405 Сателитна метеорология и климатология

406 Вексилология и хералдика

407 Релеф и човешка дейност

408 Етногеография

501 История на географските открития

502 Въведение в аерокосмическите изследвания

503 География на туризма

504 География на населението и селищата в България

505 Биогеография на България

506 Микроклиматология и градска климатология

507 Графичен дизайн и картографска визуализация

508 Геоморфология на България

509 Средиземноморско културно-цивилизационно пространство

510 Водни ресурси на Земята

511 Ландшафтна география на България

512 Регионална география на иновациите и инвестициите

513 География на религиозните общности

601 Кватернерна палеогеография

602 География на промишлеността в България

603 Медицинска география

604 Геоурбанистика

605 Бизнес приложения на геопространствена информация

606 Въведение в пространствения анализ

607 География на агробизнеса в България

608 Карстови ландшафти в България

609 Защитени природни обекти в България

610 География на световния океан

611 Исторична география

701 Събиране и обработка на геопространствени данни

702 Регионално развитие на транспортната инфраструктура и комуникациите

703 Регионално управление на екологичната политика

704 Регионална география на Европейския съюз

705 Етно-политически конфликти

706 Екологична хидрология

707 Геоморфоложки опасности и рискове

708 Регионална география на Балканските страни

709 Геоекологични проблеми и защитени територии в света

710 Колебания и изменения на климата

711 Развитие и управление на руралните райони

712 Възобновяеми енергийни ресурси

713 Природна география на Балканския полуостров

801 Цифрова обработка на аерокосмическа информация

802 Регионална социално-икономическа география на България

803 Съвременни глобални и регионални проблеми на човечеството

804 Прогнозиране, планиране и регионална политика

805 Регионална география на страните от Латинска Америка

806 Глобална екология

807 Антропогенизирани ландшафти в България

808 Природна среда и древни цивилизации

809 Хидрология на континентите

810 Климат на континентите