Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Преподаватели / Проф. д-р Аля Таджер

   
Alia_Tadjer

Професионално развитие

 • професор по теоретична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2011 -
 • доцент по Теоретична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2000 - 2010 г.
 • гост-преподавател по „Строеж на веществото”, ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград, 1995-2011 г.

Гост-изследовател в:

 • University of Torino, Italy, 2014
 • University of Newcastle, Newcastle, Australia, 2006
 • University of Gröningen, Gröningen, The Netherlands, 2002
 • Max-Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany, 1998
 • University of Cambridge, Cambridge, UK, 1989
 • Quantum Theory Project, Gainesville, Florida, USA, 1985
 • Post-doc in Quantum Chemistry at the Jones Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. Invited by Dr. Joyce Kaufman, 1984
 • University of Leipzig, 1982

Научни интереси

 • Структура и свойства на големи органични p-електронни молекулни системи (1D-полимери, багрила, молекулни кристали, графенови плоскости, полициклични ароматни въглеводороди и нанотръби; проводящи и високоспинови състояния; дефекти; дотирани въглеводороди.
 • Поведение на нейоногенни ПАВ в разтвор и на фазова граница; монослоеве на границата вода/въздух и вода/масло; самоорганизация на сърфактанти при различна обемна/повърхностна концентрация – структура и електро-оптични свойства, ефекти върху организацията на водните молекули.
 • Органични и хибридни системи с приложение като молекулни устройства и нетрадиционни проводящи, магнитни и оптични материали за новите технологии; алтернативни източници на енергия; среди за съхранение на леки елементи.
 • Дизайн на биоактивни агенти – антиоксиданти, противовъзпалителни, противотуморни средства; контейнери и вектори за пренос на терапевтици през клетъчната мембрана.

Преподавателски стаж

Преподавани предмети:

Бакалавърско ниво

 • Строеж на веществото
 • Теоретична химия
 • Квантова химия и спектроскопия
 • Квантова химия и химична връзка
 • Молекулен дизайн
 • Компютърни симулации на молекулна структура и свойства
 • Квантова химия

Магистърско ниво

 • Квантова химия на молекулни системи

Национални изследователски проекти

 • Теоретично изследване на неразтворими монослоеве на молекулно ниво, НИС при СУ „Св. Кл. Охридски”, 2002-2003, ръководител
 • Структура и диелектрични свойства на монослоеве като фактори за мониторинг на замърсяване на водни басейни, НФ „Научни изследвания” към МОМН, 2003-2006, ръководител
 • Моделно изследване на механизма на Li-интеркалиране в анодни материали за литиево-йонни батерии, НФ „Научни изследвания” към МОМН, 2004-2006, консултант
 • Полианилинът като компонент в широк спектър съвременни наноматериали – предизвикателство за теорията и експеримента, НФ „Научни изследвания” към МОМН, 2006-2010, ръководител
 • Обратими нанотранспортери през течни фазови граници, НФ „Научни изследвания” към МОМН, 2008-2012, ръководител
 • Компютърен комплекс за модерни изследвания в областта на молекулния дизайн, новите материали и нанотехнологиите (МАДАРА), НФ „Научни изследвания” към МОМН, 2008-2011, член на управителния съвет
 • Интегриран изследователски център за изчислителни изследвания в микросвета (IRC-CoSIM), НФ „Научни изследвания” към МОМН, 2008-2011, член на управителния съвет
 • Национален център за нови материали UNION, НФ „Научни изследвания” към МОМН, 2008-2011, член на управителния съвет

Международни съвместни изследователски проекти

 • COST P-12 “Structuring of Polymers”, EU Sixth Framework Programme, 2004-2007
 • Erasmus/Erasmus +

Други научни дейности

Член на редакционната колегия на:

 • International Journal of Quantum Chemistry
 • ARKIVOC

Рецензент на публикации в:

 • International Journal of Quantum Chemistry
 • Oxidation Communications
 • Bulgarian Chemistry and Industry
 • Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”
 • Bulgarian Chemical Communications
 • Polymer
 • Langmuir
 • Journal of Molecular Graphics and Modelling
 • Arkivoc
 • Bioorganic & Medicinal Chemistry
 • Journal of Physical Chemistry A, B
 • Physical Chemistry and Chemical Physics
 • Fluid Phase Equilibria
 • Progress in Theoretical Chemistry and Physics

Организирани симпозиуми и работни срещи:

QSCP XX, Twentieth European Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics, Varna, Bulgaria, 2015;

Size-dependent Effects in Materials for Environmental Protection and Energy Application, Несебър, 2010

QSCP VI, Sixth European Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics, София, 2001

Sixth, Seventh, Eighth and Ninth National Conferences on Spectroscopy with International Participation, Bulgaria, 1974 – 87

Съавторство в книги и глави от книги

 1. POLYMETHINE DYES / Structure and Properties, N.Tyutyulkov, J.Fabian, A.Mehlhorn, F.Dietz, A.Tadjer, Издателство на СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 1991 (на английски език)
 2. Influence of the Level of Protonation on the Geometry and the Electronic Structure of Emeraldine Oligomers, J. Petrova, J. Romanova, G. Madjarova, A. Ivanova, A. Tadjer in: Progress in Theoretical Chemistry and Physics, 20, Advances in the Theory of Quantum Systems in Chemistry, P. Piecuch et al. (eds.), pp. 219-251 DOI 10.1007/978-90-481-2985-0_11, © Springer Science+Business Media B.V. 2009
 3. Systematic derivation and testing of AMBER force field parameters for fatty ethers from quantum mechanical calculations; M. Velinova, Y. Tsoneva, Ph. Shushkov, A. Ivanova, A. Tadjer in: Progress in Theoretical Chemistry and Physics, 22, Advances in the Theory of Quantum Systems in Chemistry, P.E. Hoggan et al. (eds.), Chapter 26, pp.461-480 DOI 10.1007/978-94-007-2076-3_26, © Springer Science+Business Media B.V. 2011

Учебници и учебни помагала

 1. Превод на английски на учебниците по „Химия и опазване на околната среда” за IX и X клас, изд. „Анубис”, София, 2003
 2. Електронни лекции на български за дистанционно обучение в бакалавърско и магистърско ниво

 

Списък с публикации

 

За контакти:

Email: tadjer@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161374

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация, каб. 527

бул. „Джеймс Баучър” 1

1164 София