Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Компютърна химия

   

НАЧАЛО | ПРИЕМ | ОБУЧЕНИЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ | ДОКУМЕНТИ

 

Отговорник за специалността: проф. дхн Соня Илиева

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 212Б

тел.: 8161 211, е-mail: SIlieva@chem.uni-sofia.bg

 

Студентски наставник: ас. Кристина Симеонова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 610

тел.: 8161 433

email: ohks@chem.uni-sofia.bg

1

 

„Компютърна химия“ е общо понятие, обхващащо различните методи за компютърни изчисления, които са се превърнали в неделима част от съвременната химична наука. Част от тези методи намират приложение в оптимизирането на промишлени процеси. Други служат за изясняване на връзката между строеж и свойства на веществата и са необходими при разработването на нови лекарства, материали, катализатори и пр.

По време на обучението по специалността студентите посещават курсове по основните химически дисциплини, висша математика и информатика, добиват практически опит и навици за лабораторна и производствена работа с химически апарати и компютъризирани системи за научна и производствена дейност. Същевременно се набляга върху специфичните за компютърната химия умения:

 • боравене с разнообразни програмни продукти;
 • запознаване с теоретични подходи и практическото им приложение;
 • прилагане на статистическа обработка на данни от химични процеси и анализи;
 • въвеждане на компютърно моделиране на химични процеси;
 • овладяване на молекулното моделиране;
 • използване предимствата на химичната информатика;
 • програмиране.

Наред с тази специфична подготовка бакалаврите по компютърна химия получават задълбочени знания по всички химични дисциплини, което позволява без ограничения да продължат химическото си образование в магистърска степен по избор във всички висши училища в страната и чужбина. По време на бакалавърското си обучение им се предоставя възможност да придобият и учителска правоспособност.

Бакалаврите по компютърна химия имат възможност за реализация в научно-изследователската, технологично-внедрителска, аналитична и производствена дейност в сферата на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, нанотехнологиите, информатиката, съдебната медицина и екологията. Придобитите знания и умения по време на следването са основа за участието им в:

 • разработване, внедряване и усъвършенстване на технологии,
 • лекарствен дизайн и сертификация,
 • създаване на програми и бази от данни,
 • моделиране на сложни и динамични системи,
 • комплексна оценка на промишлени и екологични обекти.

Приемът на студенти за специалността „Компютърна химия” се извършва чрез конкурсен изпит по химия или по математика, както и с оценка от матура по химия или по математика. В балообразуването участва и оценката по “Химия и опазване на околната среда” от дипломата за средно образование.