Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

   
Н О В И Н И
logo-НП-надпис
Национална научна програма
„Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“
одобрена с Решение на МС № 577/17.08.2018 г. и финансирана от МОН (Споразумение № ДО-230/06-12-2018)
Водещи организации:
Предефинирани партньори:

Участие на научни екипи на Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ по дейности към работен пакет „ Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на жизнената среда“:

  • „Въздействие на климатичните промени в комплекс с други фактори върху биологичното разнообразие с акцент върху ендемичните, редките видове и почвени животински съобщества“ - екип от катедра Зоология и антропология
  • „Реликтни храстови местообитания като моделен обект за оценка на климатичните промени“ – екип от катедра Екология и опазване на природната среда