Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Департамент по спорт / Професор

   

Конкурс за професор по направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Физическо възпитание и спорт - плуване), обявен в ДВ, бр. 54/29.06.2021 г.