Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Проекти / НИС НК–2015

   

Проект с частично финансиране, дог. № 189/2015 г.

На тема" МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА”

 

Колектив: доц. д-р Боряна Туманова (ръководител), проф. д-р Анжелина Янев, доц. д-р Георги Игнатов и гл.ас. Тихомир Димитров

Департаментът по спорт за седми пореден път организира международна научна конференция в рамките на традиционните „Климентови дни” на Университета. Конференцията на тема: „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта” се проведе с частичното финансиране по проект на НИС-СУ и се проведе на 13 и 14 ноември 2015 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, Ректората.

 

Програмата на конференцията бе изпълнена във всичките си части. Участваха 46 автори от България и чужбина. Бяха представени 42 доклада. Всички участници в конференцията взеха активно участие в дискусиите и обобщенията. Сборникът ще бъде издаден през 2016 г.

 

За изпълнение на проекта бяха извършени следните дейности:

 

1. Анализ на проведените досега научни конференции и създаване на програма за организиране и провеждане на тазгодишната. Определяне на отговорници и срокове.

 

2. Издаване и разпространение на информационни материали. Уведомяване в интернет пространството и висшите училища в България и чужбина.

 

3. Обогатяване на библиотечния фонд на Департамента с необходимите литературни и информационни носители.

 

4. Редактиране, подбор и съставяне на елктронен вариант на сборника.

 

5. Предпечатна подготовка на сборника с доклади.

 

6. Провеждане на Конференцията по предвидените направления:

 

  • Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система
  • Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве
  • Теория и методика на физическото възпитание и спорт
  • Разни

 

В рамките на научната конференция бе организирана кръгла маса: „РОЛЯТА НА СПОРТНИТЕ ПЕДАГОЗИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО”.

 

На база на проведената дискусия и докладите от конференцията се изготви меморандум, отправен към различните институции занимаващи се с проблемите на физическото възпитание и спорта.

 

След приключване на конференцията, програмата и дейностите бяха анализирани и се направиха препоръки за бъдещето.

 

Провеждането на международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта” се осъществи от преподавателите на Департамента по спорт, които активно участваха в организацията, редактирането и провеждането.

 

Екипът на Департамента по спорт реши следващата конференция да се проведе на 11 и 12 ноември 2016 г.