Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Проекти / НИС 2015 "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ДЕЕСПОСОБНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ПРАКТИКУВАЩИ РАЗЛИЧНИ СПОРТНИ ДИСЦИПЛИНИ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ"

   

Научноизследователски проект, дог. 190/2015 г.

на тема: "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ДЕЕСПОСОБНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ПРАКТИКУВАЩИ РАЗЛИЧНИ СПОРТНИ ДИСЦИПЛИНИ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Научен колектив: проф. д-р Анжелина Янева – ръководител, ас. д-р Марина Недкова, доц. д-р Антон Хиджов, ас. д-р Бояна Митрева, ас. Валерия Луканова, гл. ас. д-р Евгени Йорданов, ас. д-р Иванка Кърпарова, доц. д-р Ирен Пелтекова, ас. Николай Стайков, ас. Мина Антонова, ас. Петър Колев, ас. д-р Елисавета Михайлова, д-р Ивайло Прокопов, гл. ас. д-р Филип Шабански

Общофизическото състояние и подготовка са актуален за съвременното общество проблем, който се разглежда в няколко направления: обща физическа култура, която намира отражение в цялостната човешка активност; физическа адаптивност; базова двигателна култура за придобиването на умения по различни видове спорт и спортни дисциплини, както и подобряване на здравословното състояния на студентите.

 

С оглед на недостатъчния брой часове по физическо възпитание и спорт в средния курс на обучение и нуждата за подобряване на общофизическата подготовка на младите хора, между 18 г. и 25 г., основната цел е обучението по спорт, под формата на учебни занимания, в рамките на четиригодишното обучение в Университета.

Има редица изследвания по проблемите на физическото възпитание във висшите училища, но основно внимание се обръща върху методите и средствата в учебния процес, които да благоприятстват развитието на общофизическата подготовка. Не се отделя достатъчно внимание за измерване и констатиране на актуалното състояние на физическото развитие и дееспособност на студентите.

Успоредно с наложената тенденция за интензификация на учебния процес като цяло, на преден план възниква и необходимостта, в областта на физическото възпитание във висшето училище, да се търсят по-ефективни средства и методи, които биха могли да противодействат на тези промени и да ги компенсират на основата на актуални данни за състоянието на студентите в Софийски университет. Това също налага да се търсят пътища за повишаване ефективността на заниманията по физическо възпитание.

Научният колектив си поставя за цел да проучи, анализира и обобщи актуалнoто състояние на физическото развитие и физическата дееспособност на студентите, практикуващи различни спортни дисциплини в рамките на обучението им по спорт.

В резултата на поставената цел изследването обхвана над 1000 студенти, посещаващи заниманията по спорт в Университета и участие на всички преподаватели от Департамента по спорт.

Изследваните студенти са на възраст от 19 до 23 години. Включени са студенти, които не тренират активно, а участват само в заниманията по „Физическо възпитание и спорт“ и студенти, които участват и в представителните отбори на Софийския университет по дадения спорт, както и студентите от специалността ФВС във ФНПП.

 

  • Методи на изследване:

 

Методите, чрез които проведохме изследването са: обзор и анализ на литературните източници (проучване на значителен брой литературни източници и сайтове), изучаване и анализиране на програмни документи, педагогическо наблюдение, педагогически експерименти (основно се използва преобразуващия естествен експеримент, в обичайните учебни условия, както и сравнителен – за съпоставяне на данните на студентите по различни видове спорт), тестуване – за изследване на физическото развитие и динамиката на физическата дееспособност (приложена тестова батерия) и математико-статистически методи за систематизиране и обобщаване на резултатите, посредством таблични и цифрови модели.

За изпълнение на поставените задачи бяха извършени следните дейности:

 

  • Проучвателна – проучване на проблема в литературата и опита на другите;
  • Информативна – представяне на данните от изследването, изготвяне и разпространяване на нагледни материли във връзка с проекта;
  • Представителна – семинар, електронно презентиране на резултатите на проекта.

Резултатите от нашите измервания за всички спортове и спортни дисциплини, представени в таблици и графики – средното типично ниво за всяка една от изследваните извадки по всички видове спорт разделени по пол, възраст и факултет обхващат над 1000 студенти.

Проверката на физическото състояние и развитие на студентите, които са проявили интерес към определени спортни занимания показват голямо различие, както по антропометрични показатели, така и по показателите за физическа дееспособност. Студентите от отделните спортни дисциплини се различават значително, което се очакваше и е напълно логично.

 

Интерес ще представлява как развитието на студентите ще се промени след проведеното едногодишно или многогодишно обучение по спорт в рамките на обучението на студентите в Софийския университет.

 

Сравнителният анализ за различията от констатиращия и формиращия експеримент е важен, както за практиката, така и за теория на физическото възпитание и спорт и ще бъде използван за наши бъдещи проекти.

 

От направените изследвания се потвърди мнението, че студентите, които се занимават със спорт по време на следването си в Университета са с по-добро физическо развитие и здравословно състояние от неспортуващите си колеги.

 

Изводите от проекта дадоха частична представа за физическото развитие на студентите към спорта, като учебна дисциплина в Университета.

 

Благодарение на този проект се синтезира и анализира информацията, която беше необходима на преподавателите от департамента за изготвяне на препоръки за бъдеща работа на студентите, с крайна цел да се подобри физическата дееспособност и здравословното състояние.

 

Проучването на физическото развитие на голяма част от студентите, като първа фаза на изследването, създаде необходимата основа от данни, които ще бъдат база за качествено обучение и реализация в придобиването на умения в конкретните видове спорт, включени в учебната програма и предмет на бъдещи изследователски проекти за подобряване на физическата работоспособност и здравето на студентската общност.

В допълнение на това е редно да се отчете, че за да има някакъв резултат, това изследване трябва да стане база за следващо такова, което да е изходящо изследване, въз основа на което да се правят сравнения. От отчетените сравнителни резултати ще стане ясно, дали когато се занимават със спорт студентите подобряват – своите показатели – развиват се или не.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

 

  • Проучиха се данните за физическото развитие на над 1000 студенти, спортуващи в СУ.
  • Получи се представителна обобщена информация за показателите на физическо развитие на студентите от СУ “Св. Климент Охридски”.
  • Дадоха се приоритетни препоръки за бъдеща работа (с близка и далечна цел) за подобряване на физическото развитие на студентите чрез занимания в учебни групи по различните видове спорт.
  • В интерес на по-задълбочено проучване и извеждане на достоверни изводи, както и обхващане на по-голям контингент от студенти, е необходимо изследванията да бъдат продължени във времето, в рамките на 2-3 учебни години и да се включат нови показатели, показващи физическото развитие, здравословно състояние и отношение на студентите от Софийския университет.
  • Тези данни ще бъдат сравнени с данните от изследванията на студентите от Щипския университет, Македония, в различни етапи от тяхното обучение и в края на изследователския етап.