Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Проекти / НИС 2008

   

Методика за развитие на общофизическите качества в рамките на обучението по спорт във висше училище

Общофизическата подготовка е актуален за съвременното общество проблем, който се проектира в няколко направления: физическа адаптивност, базова двигателна култура за придобиване на умения по отделните видове спорт; обща физическа култура, която намира отражение в цялостната човешка активност; подобряване на здравословното състояние на студентите. С оглед на недостатъчния брой часове по физическо възпитание и спорт в следния курс на обучение, подобряването на общофизическата подготовка на младите хора на възраст между 18 и 25 г., е основна цел в обучението по спорт под формата на учебни занимания в рамките на четиригодишното обучение в Университета. Департаментът по спорт на СУ „Св. Климент Охридски” предлага обучение по над 20 вида спортове, за практикуването на които е необходима основна общофизическа подготовка. Понятието “общофизически качества”, включва в себе си всички основни качества: бързина, ловкост, гъвкавост, сила и издръжливост. Усъвършенстването на всички тях ще доведе до придобиване на цялостна физическа дееспособност, до оздравителен ефект, както и до усвояване на базови двигателни навици, които да бъдат използвани в обучението по отделните видове спорт.

Научният колектив си постави за цел да проучи, анализира и обобщи актуалната методиката за развитие на общофизическите качества и да предложи програма за усъвършенстване на физическите качества на студентите във висши училища с неспортна насоченост.

Организация и провеждане на научно-изследователската работа. За да проследим процеса на подобряване на физическата дееспособност, проведохме педагогически експеримент с 250 студенти от Софийския университет, спортуващи спортовете джудо, тенис, плуване и др. Бяха сформирани експериментални групи (120 студенти) и 2 контролни (130 студенти), с изравнени показатели за физическо развитие – ръст и тегло.
Бяха проведени стартови антропометрични изследвания и поредица от пробни обобщаващи тестове за изследване на общофизическите качества за бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост в различните видове спорт при различни условия. (26.05.-06.06.2008 г.; 22.09.-28.09.2008 г.; 06.10.-14.10.2008 г.; 16.11.-20.11.2008 г.; 12.01.-16.01.2008 г.)

В началото и в края на всеки етап бяха заснети данни за двигателната дееспособност на участниците в експеримента. Тестовете, използвани за изследване на физическата дееспособност на студентите са за бързина и сила на горни и долни крайници, силова издръжливост, гъвкавост и координация. Тестовете са експериментирани предварително в продължение на две години и бяха обработени статистически с помощта на вариационния анализ.

По време на изследвания период бяха включени средства от други спортове, като подготвителни или допълнителни за разнообразяване и натоварване. Общоразвиващите упражнения задължително присъстват в педагогическата ситуация по спорт, за усвояване и затвърдяване на нови двигателни навици, в подвижните и в спортно подготвителните игри и в други сфери на двигателната активност на студентите. Те въздействат върху всички мускулни групи.

Не само равнището на комплексната дееспособност, но и величината на прираста на отделните качества, определят насоките за по-нататъшната работа за развитие на работоспособността, като се акцентира върху усъвършенстването на качествата, имащи малък прираст. Забелязва се почти двойно увеличаване на средните стойности в края на първата година, което предполага постепенното им увеличаване в последващи години на обучение.

Педагогическият експеримент по проекта потвърждава потребността от спортуване за студентите. Данните от направените изследвания ни дават основание да направим извода, че прилаганата методика на обучение по спортовете джудо, плуване и тенис в Университета води до повишаване на стойностите на всички изследвани показатели. Анализът на резултатите показва положителното отношение и мотивация на студентите.

С благодарности към НИС на СУ "Св. Климент Охридски"

Коментари

Влезте за да коментирате.