Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / Научна конференция по спорт "Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес" / КРЪГЛА МАСА

   

ТЕМА: „Физическото възпитание и спортът в образователната система”

На 12 и 13 ноември 2010 г. в СУ „Св. Климент Охридски” се състоя втората международна научна конференция на Департамента по спорт в традиционните „Климентови дни” на Университета на тема: „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес”.

В обсъжданията на кръглата маса взеха участие преподаватели от Националната спортна академия, висши училища от София и страната, педагози от чужбина, представители на държавни ведомства и обществени организации, специалисти в областта на физическото възпитание, спорта и здравеопазването.

Дискутирани бяха следните основни проблеми:

 • Физическото възпитание и спортът в средното и висшето училище 20 години след началото на прехода;
 • Статусът на учебния предмет и на преподавателя по физическо възпитание и спорт;
 • Алтернативи за преодоляване на кризата във физическото възпитание и спорта в средното и висше училище.

В последвалите изказвания и дискусии бяха отбелязани някои негативни факти, свързани с физическото възпитание и спорта, а именно:

Първо: Тенденция към понижаване на качеството на учебния процес

 • Неадекватно преструктурирани учебни програми от І до ХІІ клас;
 • Занижени изисквания и контрол върху образователно-възпитателния процес;
 • Критично състояние на учебната и спортната материална база;
 • Явно понижаване на социалния статус на преподавателите в образователната система.

Второ: Трайна тенденция към намаляване на седмичната двигателна активност на учениците и студентите

 • Неправилно разработени и приети седмични разписания както в средното, така и във висшето училище;
 • Недостатъчни извънучебни форми на занимания поради липса на средства и материално-технически условия.

Трето: Явна тенденция към понижаване на резултатите от образователно-възпитателният процес

 • Тенденция към влошаване на здравословното състояние;
 • Занижени показатели на физическата дееспособност;
 • Възпитателният процес по Физическо възпитание и спорт е на заден план както за учениците, така и за студентите;
 • Нараства процентът на освободените ученици и студенти от заниманията по физическо възпитание и спорт.

Обучението по физическо възпитание и спорт продължава да се провежда при незадоволителни хигиенни условия, а в някои образователни институции и при липса на условия. Софийският университет „Св. Кл. Охридски”, най-голямото висше училище в България няма собствена спортна база.

Участниците в кръглата маса приеха следните предложения за подобряване на състоянието на физическото възпитание и спорта в средното и висше училище:

1. В Закона за физическото възпитание и спорта да се конкретизират и регламентират правата и задълженията на учителите и преподавателите, както и нормативната база на физическата култура в средното и висше училище, като се съгласуват със закона за висшето образование и се уеднаквят изискванията.

2. В Закона за учебния план на СОУ да се предвидят минимум четири урока по физическа култура за учениците от І до ІV клас и по три урока за V-ХІІ клас, като третият час може да бъде профилиран по вид спорт. С всички освободени по болест ученици да се провеждат задължителни занимания по кинезитерапия.

3. Учебният предмет „физическа култура” да се включи като балообразуващ за кандидатстване във висшите училища.

4. Заниманията по спорт във висшите училища да бъдат задължителни както предметите от целогодишната им учебна програма.

5. Материално-техническото осигуряване на учебния процес да се предвижда всяка година в указанието на МОМН, както е за останалите учебни направления и специалности. МОМН и МФВС да осигуряват необходимите финансови средства.

6. Извънурочната дейност по физическа култура на учениците и по спорт на студентите да се осигуряват финансово със средства в размер на 2% от минималната работна заплата за всеки един от тях.

7. Държавните образователни изисквания, учебните програми, научно-методическите и другите нормативни документи по физическа култура да се разработват на конкурсни начала с участие на специалисти от НСА, ВУ, експерти, методисти и учители. Тези документи да се внедряват след експериментиране и обсъждане на национално равнище.

8. Системата за повишаване на квалификацията на учителите и преподавателите да се осигури финансово и методически.