Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ангел Калинов Златков, Исторически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно в платформата zoom:

https://us02web.zoom.us/j/85498541754?pwd=R2dLeGM5Z0F0TDlpZ2c5SDVQeUxpZz09
Meeting ID: 854 9854 1754
Passcode: 407948

 

Публична защита на дисертационния труд на Ангел Калинов Златков на тема:Българските дипломатически представителства в Османската империя (1896 – 1902)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология – История на България (Нова българска история 1878 – 1944). Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Веселин Костов Янчев

 

Автореферат

Рецензии

Становища