Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Молекулна спектроскопия за структурен анализ / асистент д-р Вяра Велчева

   

Професионална Автобиография

 

vyara

 

Вяра Велчева

Email: ahvnv@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161394

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по Химия и Фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Доктор – Химически науки (Аналитична химия), СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по Химия и Фармация, 2023
 • Магистър –“Медицинска Химия”, СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по Химия и Фармация, 2014
 • Бакалавър – „Компютърна Химия”, СУ „Св Климент Охридски”, Факултет по Химия и Фармация, 2012

Професионално развитие

 • Асистент, Аналитична химия, ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски”, от 11.2017
 • Асистент, Аналитична химия, ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски”, 10.2015-07.2016

Специализации и изследвователски престой в чужбина

 • 3th Summer School of Bioinorganic Medicinal Chemistry, 2017, Cagliari, Sardegna, Italy, 28.08-02.09.2017
 • 3-седмична специализация в Заарландски университет, Заарбрюкен, Германия; 05-22.12.2016
 • International School on Introduction in the Rietveld structure refinement, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 28.09-03.10.2015
 • Second Balkan School on Fundamental Crystallography and Workshop on Magnetic Symmetry, Energy Institute, Istanbul Technical University Campus, Istanbul / Turkey
  13-19 July 2015.
 • International School on Fundamental Chrystallography: Introduction on the international tables for Chrystallography, Sofia-Gyulechitsa, Bulgaria, 30.09-05.10.2013.

Научни интереси

 • координационни съединения, противотуморна активност, инфрачервена спектроскопия, ЯМР- спектроскопия, рентгено-структурен анализ

Публикации

 • Velcheva, Vyara, Hegetschweiler, Kaspar and Gencheva, Galina. "Crystal structure of all-cis-2,4,6-trihydroxycyclohexane- 1,3,5-triaminium chloride sulfate, C6H18ClN3O7S" Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, vol. 236, no. 6, 2021, pp. 1319-1321. https://doi.org/10.1515/ncrs-2021-0324
 • Velcheva, V.; Hegetschweiler, K.; Momekov, G.; Ivanova, S.; Ugrinov, A.; Morgenstern, B.; Gencheva, G. Platinum(IV) Complexes of the 1,3,5-Triamino Analogue of the Biomolecule Cis-Inositol Designed as Innovative Antineoplastic Drug Candidates. Pharmaceutics 2022, 14 (10). DOI: 10.3390/pharmaceutics14102057

Проектна дейност

 • Проект за финансиране на публикация „Platinum(IV) Complexes of the 1,3,5-Triamino Analogue of the Biomolecule Cis-Inositol Designed as Innovative Antineoplastic DrugCandidates. Pharmaceutics 2022, 14, 2057“, ФНИ- СУ, 80-10-99/2022
 • Проектиране на нови противотуморни препарати на основа на метални комплекси, Финансиране на фундаментални научни изследвания, ФНИ-МОН, ръководител доц. д-р Г. Генчева, 2016-.
 • Изследвания върху предимствата на некласически противотуморни препарати на основата на платинови комплекси – нови PtIV комплекси с N,O- съдържащи лиганди, Финансиране на изследователски проект в подкрепа на докторанти, ФНИ-СУ, 2016, ръководител доц. д-р Г. Генчева.

Учебна дейност

Период от до Дисциплина Специалност
10.2015 – 02.2016 Аналитична химия и методи за анализ Биология и химия, ЕООС
02.2016-05.2016 Аналитична химия I, II

Биотехнологии, Биология,

Молекулярна биология

02.2016-05.2016 Инструментални методи за анализ II Химия, Екохимия, Ядрена химия
02.2018-до момента Аналитична химия и методи за анализ

Биотехнологии, Биология,

Молекулярна биология

02.2018-до момента Инструментални методи за анализ II Химия, Екохимия, Ядрена химия
10.2018-до момента Аналитична химия I, II Екохимия, Компютърна химия
10.2019- до момента Аналитична химия I, II Химия

Конференции

 1. Vyara Velcheva, Kaspar Hegetschweiler, Angel Ugrinov, Georgi Momekov and Galina Gencheva, Platinum(IV) complexes of the 1,3,5-triamino-1,3,5-trideoxy-cis-inositol- synthesis, structure and antiproliferative properties, Eleventh International Conference on Radiation, Natural Sciences, Medicine, Engineering, Technology and Ecology, Herceg Novi, Montenegro, 19 – 23.06.23, p. 135.
 2. Vyara N. Velcheva, Georgi T. Momekov, Angel G. Ugrinov, Nikola T. Burdjiev and Galina G. Gencheva, Studies on the Solution Behavior of Novel Platinum(IV) Complexes with a N,O- Chelating Ligand Designed as Potential Cytotoxic Agents, 2nd International Conference on Medicinal Chemistry and Drug Design, Renaissance Barcelona Fira Hotel, Barcelona, Spain, 19-20.08.2019, p 42.
 3. V.Velcheva, G. Gencheva, A case study on the solution behavior of platinum(IV) complexes designed as potential antiproliferative agents, Chemistry Today for Tomorrow - A final conference in the framework of the project BG05M2OP001-2.009-0028 funded by operational program "Science and Education for Smart Growth, 01.02.2019, p. 41
 4. V. Velcheva, G. Gencheva, 1, 3, 5-triamino-1, 3, 5-trideoxy-cis-inositol- characterization in solid state and in solution, VII National Crystallographic Symposium with International Participation, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, 03-05.10.2018, p. 94
 5. K. Hegetschweiler, V.Velcheva, A. Ugrinov, B. Morgenstern, G. Momekov, G. Gencheva, PtIV complexes of 1,3,5-triamin-1,3,5-trideoxy-cis-inositol – Structural Characterization and cytotoxic effects, Young Research Fellow Meeting, Faculty of Pharmacy, University of Paris-South, Paris, France, 08-10.02.2017, p. 211
 6. K. Hegetschweiler, V.Velcheva, G. Gencheva, New PtIV complexes of N,O-containing ligand 1,3,5-triamino, 1,3,5-trideoxy-cis-inositol with potential antitumor activity, Sixth National Crystallographic Symposium with International Participation, Bulgarian Academy of sciences, Sofia, Bulgaria, 05-07.10.2016, p. 49
 7. В.Велчева, П.Гороломова, Г. Генчева, Структура в твърда фаза на нови комплекси с потенциални противотуморни свойства и лиганди, използвани за получаването им, XV Национална конференция по химия за студенти и докторанти, Факулетет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”, 18-20.05.2016, стр. 17
 8. В. Велчева, Г. Генчева, Изучаване на цитотоксичните отнасяния на комплекси на PtIV с 1,3,5-триамино-1,3,5-тридеокси-cis-инозитол, XIV Национална конференция по химия за студенти и докторанти, Факулетет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”, 20-22.05.2015, стр. 56
 9. K. Hegetschweiler, V. Velcheva, A. Ugrinov, G. Momekov, G. Gencheva, Synthesis, structural characterization and in-vitro antiproliferative effects of octahedral Platinum(IV) complexes with 1,3,5-triamino-1,3,5-trideoxy-cis-inositol, Fifth National Crystallographic Symposium with International Participation, University of chemical technology and metallurgy, Sofia, Bulgaria, 25-27.09.2014
 10. K. Hegetschweiler, V. Velcheva, St. Todorova, G. Momekov, G. Gencheva, PtIV complexes of 1,3,5-triamino-1,3,5-trideoxy-cis-inositol-Single-crystal structure and cytotoxic effects, Fourth National Crystallographic Symposium with International, University of chemical technology and metallurgy, Sofia, Bulgaria, 01-03.11.2012, p. 29
 11. P. Gorolomova, P. Shestakova, St. Todorova, V. Velcheva, G. Gencheva, Platinum(IV) complexes of 2,2’-dipyridylketone and its gem-diol form – Experimental and Theoretical NMR Study on Complex-Formation and Solution Structures, 14th Central and Eastern European NMR Symposium & Bruker Users’ Meeting, Golden Sands, Bulgaria, 16-19.09.2012, p. 78