Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Молекулна спектроскопия за структурен анализ

   
logo-new-poly1

Ръководител

доц. д-р ГАЛИНА ГЕНЧЕВА

Тел.: +3592-8161208/ 347/ 394;

E-mail: GGencheva@chem.uni-sofia.bg

Членове на лабораторията (включително докторанти и студенти)

гл. ас. д-р Даниела Цекова, Електронно-абсорбционна спектроскопия, Електронен парамагнитен резонанс, Ядреномагнитен резонанс, Магнитохимия

DTsekova@chem.uni-sofia.bg

химик д-р Соня Зарева, Инфрачервена спектроскопия, Електронно-абсорбционна спектроскопия, рентгеноструктурен анализ

SZareva@chem.uni-sofia.bg

химик д-р Паулина Гороломова, Теоретични методи и квантовохимични изчисления, Ядреномагнитен резонанс

PGorolomova@chem.uni-sofia.bg

ас. д-р Вяра Велчева, Монокристален рентгеноструктурен анализ, биологични тестове, ядреномагнитен резонанс

докторант Мирела Вражилова, Симулиране на равновесни процеси, електронно-абсорбционна спектроскопия

mirelasteve@abv.bg

докторант Борислава Георгиева, Електрохимични методи за анализ, електронно-абсорбционна спектроскопия

bisanora7@abv.bg

магистър Гергана Георгиева, Структурен анализ, Химия на рутений, Масспектрометрия, Инфрачервена спектроскопия,

GGeorgieva@chem.uni-sofia.bg

магистър Жана Георгиева, Инфрачервена спектроскопия, Комплекси на преходни метали, Рентггеноструктурен анализ

ZhGeorgieva@chem.uni-sofia.bg

магистър Марта Маркова, Електронно-абсорбционна спектроскопия, симулиране на равновесни процеси

markova.marta@abv.bg

 

Научни направления

  • Приложение на инструментални методи (UV/Vis, ИЧ, Раман, ЕПР, ЯМР, рентгеноструктурен анализ на монокристални образци) за определяне на молекулна структура и количествен състав;
  • Синтез, структура и свойства на координационни съединения, проектирани като нови материали и лекарствени средства;
  • Квантово-химично моделиране на структура, спектрални характеристики и реактивоспособност на използваните лиганди и получените комплекси.

 

Налична апаратура

 

Проектна дейност (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 

Научно сътрудничество

  • Prof. Dr. Dr.h.c. Bernt Krebs, Institut fuer Anorganische und Analytische Chemie, Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster, Muenster, Germany – Структурен анализ на монокристални образци, цитотоксични комплекси на метали от платиновата група;
  • Prof. Dr. Kaspar Hegetschweiler, Univerisitaet des Saarlandes, Saarbruecken, Germany – синтез, структура и свойства на комплекси на метали от платиновата група.
  • Angel Ugrinov, Department of Chemistry and Biochemistry, North Dakota State University, United States – структурен анализ

 

Избрани публикации от последните 5 години

1. G. Momekov, I. Ugrinova, E. Pasheva, D. Tsekova, G. Gencheva,: “Cellular Pharmacology of Palladinum(III) Hematoporphyrin IX Complexes: Solution Stability, Antineoplastic and Apoptogenic Activity, DNA Binding, and Processing of DNA-Adducts”; International Journal of Molecular Science, 19 (2018) 2451. doi: 10.3390/ijms19082451;

2.Zh. Georgieva, A. Ugrinov, R. Nikolova, B. Shivachev, S. Zareva, S. Varbanov, T. Tosheva, G. Gencheva, “Coordination of bis((dimethylphosphinyl)methyl)amine to copper(II). Synthesis and single-crystal structure of its mononuclear octahedral copper(II) complex”, Bulgarian Chemical Communications, 50 (2018) 251.

3.S. Zareva, G. Gencheva, “Crystal structure and spectral study of 3-methylpyridazinium hydrogensquarate”, Bulgarian Chemical Communications , 50 (2018) 119.

4.R. Lyapchev, M. Dangalov, G. Gencheva, N. Vassilev, P. Petrov, Atropisomeric phopshorus-decorated 1-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-1-ium NHC precursors”, Bulgarian Chemical Communications, 49 (2017) 106.

 

Участия в научни форуми през последните 5 години

 

Преподавателска дейност

Лектор Дисциплина Специалност
доц. д-р Галина Генчева

Инструментални методи – 2ч.

основен курс

бак. програми:

химия, екохимия, ядрена химия, инженерна химия и съвременни материали

доц. д-р Галина Генчева

Методи на вибрационната спектроскопия

Избираем курс

бак. програма – всички специалности
доц. д-р Галина Генчева

Съвременни методи на молекулната спектроскопия

Основен курс

маг. програма: „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”
доц. д-р Галина Генчева

Инфрачервена и Раманова спектроскопии

Избираем курс

маг. програма: „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”
доц. д-р Галина Генчева

Електронна абсорбционна (UV/VIS/NIR) и флуоресцентна спектроскопии

Избираем курс

маг. програма: „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”
доц. д-р Галина Генчева

Електрохимични методи за анализ

Задължително избираем курс

маг. програма: „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”
доц. д-р Галина Генчева

Комплексни съединения в Аналитичната химия

Задължително избираем курс

бак. програма: химия, направление: „Аналитична химия”

гл. ас. д-р Даниела Цекова

 

Аналитична химия І ч. и ІІ ч.

Основен курс

бак. програма: химия, екохимия, компютърна химия;
гл. ас. д-р Даниела Цекова Аналитична химия І ч. бак. програма: химия и английски език
гл. ас. д-р Даниела Цекова Аналитична химия с инструментални методи бак. програма: биомениджмънт и устойчиво развитие

 

Ръководство на докторанти и диплонанти (брой защитили и действащи дипломанти и докторанти)

Защитили дипломанти:

Марта Маркова – магистър (2017г.)

Борислава Георгиева – магистър (2015г.)

Мирела Вражилова – бакалавър (2012г.) и магистър (2014г.)

Вяра Велчева – бакалавър (2012г.) и магистър (2014г.)

Сузана Таянджиева – бакалавър (2012г.)

Докторанти

Мирела Вражилова – в отпуск по майчинство

Борислава Георгиева - отчислен с право на защита от януари 2020г.

Защитили докторанти

Паулина Гороломова 2013г.

Соня Зарева 2013г.

Даниела Цекова 2007г.