Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / гл. асистент д-р Силвия Стойкова

   

Професионална Автобиография

 

1

Силвия Стойкова

Email: sstoykova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161609

Кабинет/лаборатория: 220, 221

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • бакалавър – специалност „Компютърна химия“, СУ „Св. Климент Охридски“
 • магистър – специалност „Медицинска химия“, СУ „Св. Климент Охридски”
 • доктор – професионално направление Химически науки (Аналитична химия), СУ „Св. Климент Охридски”
 • специалист по токсикология – придобита специалност по „Токсикология“, Медицински университет - София

 

Професионално развитие

 • асистент (Военна токсикология), Военномедицинска академия – София, 06.02.2013 – 30.07.2016 г.
 • химик (Съдебна токсикология), Военномедицинска академия – София, 01.08.2016 г. – до момента
 • главен асистент (Аналитична химия), СУ „Св. Климент Охридски”, 01.07.2016 г. – до момента

 

Научни интереси

 • аналитична/съдебна токсикология и нейното приложение в клиничната и съдебно-медицинска практика – анализ на лекарствени и наркотични вещества в различни биологични проби (кръв, урина и др.), както и в алтернативни матрици (напр. орална течност); експертна дейност
 • анализ на нови психоактивни вещества в биологични проби
 • съдебно-химичен анализ на токсични вещества в различни биологични матрици; скринингови методи
 • биоаналитична химия – биохимични методи за анализ
 • токсини в отровата от българската пепелянкa – випоксин, фосфолипаза А2 и кисел компонент (КК)

 

Избрани публикации (до 5)

 1. Stoykova S, Kiryakova T, Nikolov D, Nedzhib A, Pantcheva I, Atanasov V. Self-administrated propofol – a case report of a physician suicide. Toxicologie Analytique et Clinique 2018; 30: 142-148. DOI: 10.1016/j.toxac.2018.03.002
 2. Ivanov I, Stoykova S, Ivanova E, Vlahova A, Burdzhiev N, Pantcheva I, Atanasov V. A case of 5F-ADB / FUB-AMB abuse: drug-induced or drug-related death? Forensic Science International 2019; 297: 372-377. DOI: 10.1016/j.forsciint.2019.02.005
 3. Ahmedova A, Mihaylova R, Stoykova S, Mihaylova V, Paunova-Krasteva T, Mihaylov L, Stoitsova S, Nihtianova D, Momekov G, Momekova D, Yoshizawa M. Enhanced cellular uptake of platinum by a tetracationic Pt(II) nanocapsule and its implications to cancer treatment. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2020; 155: 105545. DOI: 10.1016/j.ejps.2020.105545
 4. Goranova Y, Stoykova S, Samnaliev I, Atanasov V. Effect of Vipoxin (V. amm. meridionalis) and its components on neuromuscular transmission. Interdisciplinary Toxicology (Interdiscip toxicol) 2020; 13(1): 21-27. DOI: 10.2478/intox-2020-0003
 5. Ivanov ID, Stoykova SS, Burdzhiev NT, Pantcheva IN, Atanasov VN. Synthetic Cannabinoids 5F-QUPIC and MDMB-CHMICA in Plant Material – Identification and Quantification by Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS), Nuclear Magnetic Resonance (NMR), and High-Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection (HPLC-DAD). Analytical Letters 2021; 54(16): 2600-2610. DOI: 10.1080/00032719.2021.1879109

Списък с публикации

 

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • Анализ на „билкови смеси“, съдържащи нанесени синтетични канабиноиди, Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител, номер на договора: 80-10-23, 2018 г.
 • Сравнително изследване на потенциалното приложение на нови хелатни агенти като антидоти при интоксикации с олово, Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, член на научния колектив, номер на договора: 80-10-168, 2018 г.
 • Нови хоризонти за природните йонофорни антибиотици, Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката, член на научния колектив, номер на договора: КП-06-Н29/3, 2018 г.
 • Нови бимодални сензори за образна диагностика, Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката, член на научния колектив, номер на договора: КП-06-Н29/12, 2018 г.
 • In vivo изследване на влиянието на хелатни агенти върху провъзпалителните цитокини TNF alpha, IL-1 beta и IL-6 при субостро отравяне с олово, Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, член на научния колектив, номер на договора: 80-10-131, 2019 г.
 • Нови метални комплекси: оценка на потенциала им за хелатотерапия и таргетно визуализиране на тумори и туморно-повлияни лимфни възли чрез магнитен резонанс (MRI), Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката, член на научния колектив, номер на договора: КП-06-Австрия-6, 2019 г.
 • Синтез и фармакологична оценка на нови платинови комплекси с противотуморна активност в наномоларната концентрационна област, Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, член на научния колектив, номер на договора: 80-10-236, 2020 г.
 • Изследване на координационната способност на макролидния антибиотик Тилмикозин, Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител, номер на договора: 80-10-143, 2021 г.
 • Синтез и фармакологична оценка на противотуморната активност на нов клас платинови комплекси, Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката, член на научния колектив, номер на договора: КП-06-H-59/9, 2021 г.
 • Оценка на активността на полиетерни йонофори и техни метални производни срещу Human Herpes Viruses (HHVs), Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител, номер на договора: 80-10-168, 2022 г.

 

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2013 г. – до момента Аналитична токсикология

Медицинска химия;

Химия;

Компютърна химия;

Инженерна химия и съвременни материали;

Ядрена химия;

Екохимия

2014 г. Аналитична химия Молекулярна биология
2015 г. – до момента Съдебна токсикология Фармация
2016 г. – до момента Аналитична химия Фармация
2016 г. – до момента Токсикология Фармация

 

Други научни дейности

Членство в научни организации:

 • The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT)
 • Българско дружество по клинична токсикология (БДКТ)
 • Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS)

Рецензент на публикации в:

 • Bulgarian Chemical Communication
 • Journal of IMAB
 • Interdisciplinary toxicology