Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ в две обособени позиции

   

 

Обособена позиция 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“

Обособена позиция 2: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”

 

Срок за получаване на оферти: 12.01.2018г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 15.01.2018г. 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

Коригиран Срок за получаване на оферти: 29.05.2018г. до 17:30 ч.

Коригирано Отваряне на оферти: 30.05.2018г. 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

 

Решение АОП РД 40-187/07.12.2017г.

11.12.2017г.

Обявление за поръчка

11.12.2017г.

Документация

11.12.2017г.

Образци на документи

11.12.2017г.

Проект на договор Обособена позиция №1

11.12.2017г.

Проект на договор Обособена позиция №2

11.12.2017г.

Съобщение по чл.203, ал.3 от ЗОП

10.01.2018г.

Информация при производство по обжалване

11.01.2018г.

Решение за одобряване на обявление за изменение РД 40-14/24.01.2018г.

29.01.2018г.

Решение РД 40-20/02.02.2018г. за спиране

02.02.2018г.

Информация при производство по обжалване

15.02.2018г.

Решение за одобряване на обявление за изменение РД 40-75 от 21.05.2018г.

25.05.2018г.

Приложение ЕЕДОП

25.05.2018г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

25.05.2018г.

Покана за отваряне на пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с Изх.№ 72-00-1188/20.06.2018г.

20.06.2018г.

Протокол 1

02.07.2018г.

Протокол 2

02.07.2018г.

Протокол 3

02.07.2018г.

Доклад с Вх.№70-58-84/02.07.2018г.

02.07.2018г.

Решение РД 40-102/02.07.2018г. по Обособена позиция №1

02.07.2018г.

Решение РД 40-103/02.07.2018г. по Обособена позиция №2

02.07.2018г.

Договор № 80.09-251/18.12.2018г. с "A1 България" ЕАД по Обособена позиция №2

07.01.2019г.

Обявление за Възложена поръчка по Обособена позиция №2

07.01.2019г.

Договор № 80.09-16/21.01.2019г. с "A1 България" ЕАД по Обособена позиция №1

24.01.2019г.

Обявление за Възложена поръчка по Обособена позиция №1

24.01.2019г.