Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Периодично изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 3 обособени позиции"

   

Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради в гр.София и Учебни бази в страната”

 

Обособена позиция № 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради към Поделение „Социално-битово обслужване“”

 

Обособена позиция № 3: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради и бази в район „Черноморие“”

 

Срок за получаване на оферти: 12.08.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 13.08.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

Решение РД-40-112/ 03.07.2019 г.

08.07.2019г.

Обявление за поръчка.

08.07.2019г.

Документация

08.07.2019г.

Техническа Спецификация

08.07.2019г.

Проект на договор

08.07.2019г.

Образци на документи

08.07.2019г.

Приложение ЕЕДОП

08.07.2019г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

08.07.2019г.

Разяснения с изх.№ 72-00-1511/29.07.2019

29.07.2019г.

Протокол №1

03.10.2019г.

Съобщение с изх.№ 72-00-175/ 23.01.2020г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

24.01.2020г.

Протокол №2

06.02.2020г.

Протокол №3

06.02.2020г.

Доклад с вх.№ 70-58-28/06.02.2020г.

06.02.2020г.

Решение РД 40-22/06.02.2020г. по Обособена позиция №1

06.02.2020г.

Решение РД 40-23/06.02.2020г. по Обособена позиция №2

06.02.2020г.

Решение РД 40-23/06.02.2020г. по Обособена позиция №3

06.02.2020г.

Договор 80-09-44/12.03.2020г. по Обособена позиция №1

21.05.2020г.

Договор 80-09-45/12.03.2020г. по Обособена позиция №2

21.05.2020г.

Договор 80-09-52/07.04.2020г. по Обособена позиция №3

21.05.2020г.

Обявление за възложена поръчка

21.05.2020г.