Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника състояща се от клъстерна система и допълващо оборудване,

   

във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върховни постижения

Срок за получаване на оферти: 05.08.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 06.08.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.