Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет обявява допълнителен прием за учебната 2019/2020 година

   
Софийският университет обявява допълнителен прием за учебната 2019/2020 година

4 578 новоприети студенти са се записали след приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2019/2020 година на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 23 от тях са лауреати от национални и международни състезания и олимпиади.

7 148 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. Изцяло запълнени са местата, субсидирани от държавата, за специалностите: „Психология“, „Английска филология“, „Китаистика“, „Японистика“, "Скандинавистика", „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Туризъм“, „Право“ (редовна форма), „Международни отношения“, „Комуникационен мениджмънт“, „Музикални медийни технологии и тонрежисура“, „Графичен дизайн“, „Физическо възпитание и спорт“, „Икономика и финанси“, „Стопанско управление“, „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ (на английски език), „Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Книгоиздаване“.

За всички незаети места в редовна и в задочна форма, субсидирани от държавата, и за незаетите места за обучение срещу заплащане, Софийският университет обявява допълнителен прием при следния график:

От 9 до 13 септември 2019 г. е срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием.

На 14 септември 2019 г. ще се проведат допълнителни изпити по физика и по теология.

Класирането ще бъде обявено на 17 септември 2019 г., а записването на новоприетите студенти ще бъде на 18, 19 и 20 септември 2019 г.

Допълнителен прием за 800 места, субсидирани от държавата, е обявен за следните специалности:

„Философия“ – 15 места в редовна форма на обучение; „Политология“ – 5 места в редовна форма; „Публична администрация“ – 4 места в редовна форма; „Културология“ – 11 места в редовна форма; „Библиотечно-информационни науки“ – 6 места в редовна форма; „Европеистика“ (с английски език) – 5 места в редовна форма; „Европеистика“ (с френски език) – 1 място в редовна форма; „Европеистика“ (с немски език) – 1 място в редовна форма; „Европеистика“ (с испански език) – 1 място в редовна форма; „Публични информационни системи“ – 4 места в редовна форма; „Философия“ (на английски език) – 8 места в редовна форма; „История“ – 21 места в редовна форма и 12 места в задочна форма; „Археология“ – 9 места в редовна форма; „Етнология и културна антропология“ – 9 места в редовна форма; „История и география“ – 8 места в редовна форма; „Архивистика и документалистика“ – 20 места в редовна форма и 7 места в задочна форма; „История и философия“ – 9 места в редовна форма; “Хебраистика“ – 4 места в редовна форма; „История и чужд език (английски език/френски език) – 16 места в редовна форма; „Социални дейности“ – 10 места в редовна форма; „Неформално образование“ – 6 места в редовна форма и 4 места в задочна форма; „Българска филология“ – 15 места в редовна форма; „Славянска филология“ – 17 места в редовна форма; „Руска филология“ – 8 места в редовна форма; „Немска филология“ с избираем модул „Скандинавски езици“ – 6 места в редовна форма; „Френска филология“ – 14 места в редовна форма; „Италианска филология“ – 10 места в редовна форма; „Испанска филология“ – 8 места в редовна форма; „Португалска филология“ – 8 места в редовна форма; „Класическа филология“ – 4 места в редовна форма; „Унгарска филология“ – 7 места в редовна форма; „Румънска филология“ – 9 места в редовна форма; „Тюркология“ – 7 места в редовна форма; „Иранистика“ – 10 места в редовна форма; „Индология“ – 8 места в редовна форма; „Арменистика и кавказология“ – 9 места в редовна форма; „Африканистика“ (на английски език) – 12 места в редовна форма; „Математика и информатика“ – 18 места в задочна форма; „Статистика“ – 20 места в редовна форма; „Физика“ – 4 места в редовна форма и 6 места в задочна форма; „Инженерна физика“ – 2 места в редовна форма и 4 места в задочна форма; „Физика и математика“ – 4 места в редовна форма и 3 места в задочна форма; „Астрофизика, метеорология и геофизика“ – 8 места в редовна форма и 3 места в задочна форма; „Физика и информатика“ – 4 места в редовна форма; „Комуникации и физична електроника“ – 1 място в редовна форма; „Квантова и космическа теоретична физика“ – 1 място в редовна форма; „Фотоника и лазерна физика“ – 4 места в редовна форма; „Оптометрия“ – 5 места в редовна форма и 5 места в задочна форма; „Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език) – 4 места в редовна форма; “Компютърно инженерство“ – 4 места в редовна форма; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“ – 5 места в редовна форма; „Химия“ – 4 места в задочна форма; „Химия и английски език“ – 4 места в редовна форма; „Химия и информатика“ – 5 места в редовна форма; „Екохимия“ – 8 места в редовна форма; „Компютърна химия“ – 6 места в редовна форма; „Ядрена химия“ – 5 места в редовна форма; „Инженерна химия и съвременни материали“ – 2 места в редовна форма; „Биология“ – 3 места в редовна форма и 10 места в задочна форма; „Молекулярна биология“ – 10 места в редовна форма; „Екология и опазване на околната среда“ – 15 места в редовна форма и 11 места в задочна форма; „Биотехнологии“ – 8 места в задочна форма; „Биология и химия“ – 12 места в редовна форма; „География и биология“ – 7 места в редовна форма; „Биомениджмънт и устойчиво развитие – 17 места в редовна форма; „Биология и английски език“ – 13 места в редовна форма; „Агробиотехнологии“ – 19 места в редовна форма; „География“ – 10 места в редовна форма и 6 в задочна форма; „Геология“ – 11 места в редовна форма; „География и английски език“ – 14 места в редовна форма; „Право“ – 27 места в задочна форма; „Теология“ – 20 места в редовна форма и 10 в задочна форма; „Религията в Европа“ – 8 места в редовна форма и 7 места в задочна форма; “Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 6 места в редовна форма; „Предучилищна педагогика и чужд език“ – 2 места в редовна форма; „Начална училищна педагогика и чужд език“ – 4 места в редовна форма; „Социална педагогика“ – 9 места в редовна форма; „Специална педагогика“ – 2 места в редовна форма; „Логопедия“ – 5 места в редовна форма; „Музика“ – 2 места в редовна форма; „Изобразително изкуство“ – 4 места в редовна форма; „Медийна педагогика и художествена комуникация“ – 6 места в редовна форма; „Медицина“ – 30 места в редовна форма и „Медицинска сестра“ – 5 места в редовна форма.

Допълнителен прием за 480 места за обучение срещу заплащане е обявен за следните специалности:

„Философия“; „Социология“; „Политология“; „Публична администрация“ „Културология“; „Библиотечно-информационни науки“; „Европеистика“ „Публични информационни системи“; „Философия“ (на английски език); „История“; „Археология“; „Етнология и културна антропология“, „История и география“; „Архивистика и документалистика“; „История и геополитика на Балканите“; „История и философия“; „Хебраистика“; „История и чужд език“; „Педагогика“; „Социални дейности“; „Неформално образование“; „Българска филология“; „Славянска филология“; „Руска филология“; „Балканистика“; „Немска филология“ с избираем модул „Скандинавски езици“; „Френска филология“; „Италианска филология“; „Испанска филология“; „Португалска филология“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Иранистика“; „Физика“, „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“ „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Фотоника и лазерна физика“ „Оптометрия“; „Физика на ядрото и елементарните частици“ (на английски език); „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“; „Химия“; „Химия и английски език“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“; „Биология“; „Молекулярна биология“; „Екология и опазване на околната среда“; „Биотехнологии“; „Биология и химия“; „География и биология“; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“; „Биология и английски език“; „Агробиотехнологии“; „География“; „Геология“; „Туризъм“; „Регионално развитие и политика“; „География и английски език“; „Геопространствени системи и технологии“; „Международни отношения“; „Икономика и финанси“ (с английски език); „Икономика и финанси“ (с френски език); „Стопанско управление“ (с английски език); „Стопанско управление“ (с немски език); „Стопанско управление“ (с френски език); „Счетоводство, финанси и дигитално приложение (на английски език); „Теология“; „Религията в Европа“; „Предучилищна педагогика и чужд език“; „Начална училищна педагогика и чужд език“; „Социална педагогика“; „Специална педагогика“; „Логопедия“; „Медийна педагогика и художествена комуникация“; „Физическо възпитание и спорт“; „Медицинска сестра“; „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.