Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Мариана Митева и проф. Соня Ганева от Факултета по химия и фармация бяха удостоени с Почетния знак на Софийския университет със синя лента

   
Проф. Мариана Митева и проф. Соня Ганева от Факултета по химия и фармация бяха удостоени с Почетния знак на Софийския университет със синя лента

В Заседателната зала на Факултета по химия и фармация на Софийския университет проф. дхн Мариана Митева и проф. дхн Соня Ганева бяха удостоени с Почетния знак на Софийския университет със синя лента. Предложението за удостояването им с високото отличие на Университета е на катедра „Аналитична химия“ и е по повод постигнатите от тях високи резултати през дългогодишната им преподавателска и изследователска работа в Софийския университет.

Заместник-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ доц. Георги Вълчев връчи сините ленти и заяви, че за него е чест и привилегия да бъде сред колегите си по повод награждаването на дългогодишните преподаватели в Факултета по химия и фармация. Той подчерта, че връчването на Почетния знак на проф. Митева и проф. Ганева е знак на уважение и почит към труда, силите и енергията, които те са отдали за развитието на Софийския университет и на Факултета по химия и фармация.

Проф. Мариана Митева благодари за високата награда от свое име и от името на проф. Ганева. Тя разказа, че и двете са прекарали голяма част от живота си в сградата на Факултета по химия и фармация: „Когато герои извършат подвиг и получат награда, обикновено отговорът е: „Служа на отечеството!“. Разбира се, ние с моята приятелка и колега проф. Ганева не сме герои, ние просто в продължение на повече от 40 години честно се трудихме за нашата любима Катедра по аналитична химия, за любимия ни факултет, за любимия ни университет, за нашите студенти и за българската наука“.

5

Проф. Митева отбеляза, че говори от името на двете, защото могат да се нарекат „професионални близначки“ и разказа, че двете са приятелки още от 1964 г., когато едновременно се записват за студентки в Химическия факултет на Университета и от първия до последния учебен ден са учили в една студентска група. Заедно участват в Кръжока по аналитична химия, заедно се дипломират, заедно защитават аспирантура и отново заедно стават преподаватели във факултета.

От името на факултетската общност деканът на Факултета по химия и фармация акад. Петър Кралчевски прочете поздравителни адреси до наградените си колеги.

Проф. дхн Соня Ганева получава висшето си образование в Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в специалност „Химия-производствен профил“ през 1970 г. Веднага след дипломирането си започва работа в Катедрата по аналитична химия на Факултета. Последователно работи като старши асистент (1973), главен асистент (1977), доцент (1985) и професор (2000).

2

Основните научни приноси на проф. Ганева са в областите на аналитичната атомна спектроскопия и методите за разделяне и концентриране. Тя е автор на 151 научни публикации в споменатите области (предимно в международни аналитични списания с импакт фактор). Има 4 авторски свидетелства и редица доклади на международни конференции, конгреси и симпозиуми. Забелязани са над 2000 цитата на нейните трудове. Проф. Ганева започва кариерата си по аналитична химия като докторант на известния немски изследовател проф. Дьорфел и въвежда в аналитичната практика не само в катедрата, но и в страната, аналитичната атомна спектроскопия като мощен инструментален метод за определяне на микроконцентрации от химични елементи в проби от околната среда, биологични проби и индустриални проби. Проф. Ганева е пример за учен, който умело съчетава фундаменталните изследвания с приложните аспекти на получените резултати. Тя е изключителен аналитик и учител на аналитици, ръководител на големи лаборатории в страната. Нейни приложни разработки в момента се прилагат в аналитичната практика на металургичния комбинат „Аурубис“ и почти всички медни мини в страната.

Нейните широки практически знания в областта на аналитиката я правят търсен консултант на аналитичните лаборатории в страната. Тя е ръководител на 12 докторанти и 55 дипломанти от страната и чужбина. Нейните научни постижения предизвикват сериозен отзвук в международната литература и са цитирани от редица авторитетни издания.

Проф. Ганева е ръководител на над 15 научни проекта и поддържа сътрудничество с водещи учени, работещи в академични институции като Техническия университет – Мерзербург, Московския университет, Университетът на град Улм, Университета „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие.

Проф. Мариана Митева е дългогодишен преподавател в Химическия факултет на Софийския университет в продължение на 41 години. През всичките години всеотдайно развива активна научно-изследователска, обществено-административна и преподавателска дейност. Тя завършва висшето си образование в Химическия факултет на Университета през 1969 г., след което започва работа в Катедрата по аналитична химия на Факултета и работи последователно като асистент, старши асистент, главен асистент, доцент (1987 г.) и от 2001 г. като професор. Защитава дисертация за научната степен „Кандидат на химическите науки“ през 1975 г. и дисертация за научната степен „Доктор на химическите науки“ по специалността „Аналитична химия“ през 1995 г. на тема „Стабилизиране на междинните окислителни състояния хром (V) и платина (III). Роля и участие на разтворителя“.

1

В резултат на изключително активната си научно-изследователска дейност, проф. М. Митева е автор на над 200 научни публикации в реномирани международни списания. Основните й научни приноси са в областта на координационната, биокоординационната и биоаналитичната химия. Тя участва с доклади и постерни съобщения в работата на повее от 300 международни и национални научни форуми. Нейните публикации са цитирани над 1000 пъти в научната литература, предимно от чуждестранни автори. Всичко това безспорно очертава съществения принос на проф. Митева за издигането на престижа на Софийския университет като световно признат научен център.

Проф. Митева е осъществила редица успешни специализации в чужбина, включително и като Хумболтов стипендиант, които прерастват в дългогодишно творческо сътрудничество. Била е гостуващ изследовател и гост-професор в реномирани научни организации, сред които университетите в Мюнхен, Хамбург и Саарбрюкен в Германия, Университет-Комплутенце, Мадрид, Испания, Рур-Университет, Бохум, Германия. Активната научно-изследователска дейност на проф. Митева е плод на широко сътрудничество с учени от цяла Европа (Германия, Испания, Швейцария, Полша, Хърватия, Италия) и от повечето научни институции в България (Биологическия факултет и Физическия факултет на Софийския университет. Пловдивския университет, Русенския университет и различни институти на Българската академия на науките.

Проф. Митева е създател на Учебно-научната лаборатория по Биокоординационна и Биоаналитична химия към Факултета по химия и фармация и е неин ръководител до 2012 г. Тя е научен ръководител на повече от 50 дипломанти и на 13 докторанти, някои от които вече са хабилитирани като доценти и професори у нас и в чужбина. Преподавателската работа на проф. Митева включва лекции, семинари и упражнения в курсовете „Аналитична химия“, „Бионеорганична химия“, „Биокоординационна химия“, „Комплексни съединения в медицината“, „Макроциклични съединения“ към бакалавърските програми „Химия“, „Екохимия“, „Биология и химия“ и към магистърската програма „Медицинска и фармакологична биофизикохимия“. Основател е и на магистърската програма „Биоаналитична и бионеорганична химия“. Изнася лекции по Аналитична химия и Неорганична химия в Технологичния колеж в Разград.

Значителна е организационната и обществената дейност на проф. Митева. Била е заместник-декан по учебната дейност на Факултета по химия и фармация на Университета, член на Специализирания научен съвет по Неорганична и аналитична химия към ВАК, председател на Постоянната комисия по природни науки и математика към Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет, дългогодишен главен редактор на Годишника на Факултета по химия и фармация на Софийския университет. Член е на Съюза на учените в България и на Хумболтовия съюз.